Ambulantná terapia 2/2008

OČKOVANIE DNES A ZAJTRA

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH

Článok poukazuje na súčasný stav a smerovanie vývoja očkovania z pohľadu praktického lekára. V ostatnom období prichádzajú na trh bezpečnejšie a účinnejšie očkovacie látky, rozširuje sa okruh očkovaných osôb a zvyšuje sa význam ochrany osôb s chronickými ochoreniami a starších jednotlivcov. Paralelne so snahou o eradikáciu ochorení preventabilných očkovaním sa posilňuje aj „hnutie“ proti vakcináciám. Kľúčovú úlohou v tejto konfrontácii má dôkladná informovanosť lekára o výhodách a bezpečnosti očkovania.

Kľúčové slová: vakcinácia, kombinované očkovacie látky, adjuvanty, konjugované vakcíny

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CURRENT SITUATION AND ADDITIONAL PROGRESS IN VACCINATION

An overview of recent state and perspective development of vaccinology is given in terms that may be important for practicing physicians. Due to recent developments in this field, more effective vaccines with reduced side effects emerged, indications for vaccination widened and there is an increased importance of vaccination in subjects with chronic diseases and elderly individuals. In parallel with this, increased activity of anti-vaccination goups and movement is observed. In this situation, a great deal of success depends on the physicians´ knowledge and their ability to convince subjects to be vaccinated (or their parents, in case of children) on the advantages provided by vaccination.

Keywords: vaccination, combined vaccine, adjuvants, conjugantion