Ambulantná terapia 3/2008

OBSEDANTNO-KOMPULZÍVNA PORUCHA

MUDr. Branislav Moťovský

Obsedantno-kompulzívna porucha (v staršej terminológii obsedantná neuróza) patrí medzi najčastejšie duševné poruchy. Klinický obraz býva obvykle špecifický, no napriek tomu táto porucha zostáva u pacienta často nezistená alebo neadekvátne liečená. Zväčša má chronický priebeh. Optimálna liečba pre väčšinu pacientov spočíva v kombinácii psychoterapie a psychofarmakoterapie, súčasné algoritmy odporúčajú ako prvú voľbu inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) a kognitívno-behaviorálnu psychoterapiu (KBT).

Kľúčové slová: inhibítory spätného vychytávania serotonínu, kognitívno-behaviorálna psychoterapia, obsedantne-kompulzívny syndróm, vyhýbavé správanie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER

Obsessive-compulsive disorder (in older terminology obsessive neurosis) belongs to the most common mental diseases. Clinical picture is usually specific. Despite to it disease is in patient often not detected a not properly treated. It is usually chronic disorder. Optimal treatment for majority of patients is provided by combination of psychotherapy and psycho-pharmacotherapy. Current guidelines recommend as the drug of the first choice selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) and cognitive-behavioral psychotherapy (CBT).

Keywords: selective serotonin reuptake inhibitors, cognitive-behavioral psychotherapy, obsessive-compulsive syndrome, avoiding behavior