Ambulantná terapia 3/2008

FARMAKOLOGICKÁ LIEČBA OSTEOARTRÓZY

MUDr. Boris Šteňo, PhD., MUDr. Juraj Šeliga

Osteoartróza (OA) je najčastejšie ochorenie kĺbov. Hlavným klinickým príznakom ochorenia je bolesť. Bolestivé prejavy OA sa pri adekvátnej liečbe darí zmierňovať. V úvode liečby je dôležité stanoviť stupeň pacientovho postihnutia, intenzitu bolesti, lokalizáciu postihnutia kĺbov, sprievodné ochorenia a doterajšiu medikáciu. Len zriedkavo je priebeh OA rýchly a nezvratne indikovaný k včasnej operačnej liečbe. U väčšiny pacientov však dochádza k progresii nálezu, zvýrazňovaniu bolestivých symptómov. Interdisciplinárny prístup je v týchto prípadoch veľmi dôležitý. Cieľom nefarmakologickej liečby je zvýšiť komplianciu, sekundárnou prevenciou zamedziť rýchlej progresii ochorenia. Voľba farmakologickej liečby má za účel ako potlačenie bolesti, tak i zníženie rizika nežiaducich účinkov (NÚ) v zmysle toxicity. Adjuvantná terapia napomáha účinku bazálnej liečby, zvyšuje jej účinok. Neoddeliteľnou súčasťou liečby OA je monitorovanie nežiaducich účinkov liečby

Kľúčové slová: osteoartróza, bolesť, analgetiká, NSAID

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS

Osteoarthritis (OA) is the most common disease of joints. Pain is the crucial clinical symptom of the disease. Painfull signs of OA can be alleviated by appropriate treatment. Initializing treatment we have to assess the extent of patient affection, intensity of pain, localization of joint damage, comorbidities and co-medication. Only in rare instance is the course of OA quick and irreversibly leading to timely surgical therapy. In the majority of cases the disease progresses and pain is aggravated. Multidisciplinary approach is necessary in theese cases. The aim of non – pharmacological treatment is prevention of quick progression of the disease and gain in compliance. The choice of pharmacological treatment has the aim to relieve pain and to reduce potential risks of adverse events of treatment. Adjunctive medication favours to the effect of basal mediaction, enhancing it´s impact. Monitoring of the side effects is a consistent part of therapy.

Keywords: osteoarthritis, pain, analgetics, NSAIDs