Ambulantná terapia 1/2008

ASTMA POD KONTROLOU: VIEME ČO TO JE A AKO NA TO?

doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.

Hoci je priedušková astma chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest významne zasahujúce do kvality života postihnutých, moderná farmakoterapia a komplexný manažment umožňujú väčšine astmatikov žiť plnohodnotný život. Pôvodné delenie astmy na intermitentnú,ľahkú, stredne ťažkú a ťažkú perzistujúcu sa doplnilo novším delením podľa kontroly. Používanie pojmu kontroly pri manažmente pacienta sa presadilo v každodennej praxi našich odborných (alergologických a pneumologických) ambulancií, avšak praktickým lekárom či internistom takáto charakteristika astmy nemusí byť jasná. Prehľadový článok sa preto zameriava na priblíženie pojmu kontrola astmy a jeho využitie v praxi.

Kľúčové slová: astma, kontrola astmy, manažment

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ASTHMA UNDER CONTROL: DO WE KNOW WHAT IS IT AND HOW TO DO IT?

Despite bronchial asthma is chronic inflammatory disorder of lower airways significantly interfering with quality of life; modern pharmacotherapy and complex management enable full-value life for most sufferers. Original classification to intermittent, mild, moderate and severe persistent asthma was scaled up with newer one according to asthma control. The concept of asthma control is well established by our allergists and pneumologists, but its interpretation may be unclear to general practitioners or internal medicine doctors. This review article focuses on utilisation of this term and its application in practice.

Keywords: asthma, asthma control, management