Via practica 2/2022

Súčasná diagnostika a liečba zúženín močovej rúry

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Striktúra močovej rúry je v podstate fibróza uretrálneho epitelu a súvisiaceho corpus spongiosum, čo zase spôsobuje obštrukciu lúmenu močovej trubice. Vo všeobecnosti sa etiológia striktúry kategorizuje na iatrogénne, idiopatické, traumatické, vrodené a zápalové príčiny. Predpokladá sa, že väčšina príznakov týkajúcich so zúžením močovej rúry priamo súvisí s týmto znížením kalibru uretry. Rutinné diagnostické hodnotenie zahŕňa anamnézu, fyzikálne vyšetrenie, uroflowmetriu, stanovenie objemu postmikčného reziduálneho moču, endoskopiu a uretrografiu. Pri určovaní terapie je dôležitá presná diagnóza a kategorizácia striktúry. Manažment zúženín je zložitý a k dispozícii je množstvo techník. Opakované endoluminálne ošetrenia nie sú vždy kuratívne a nie každá chirurgická korekcia je vhodná pre každý typ zúženia. Významná časť pacientov so striktúrou uretry bude mať závažné komplikácie vyžadujúce urgentnú urologickú starostlivosť.

Kľúčové slová: striktúry uretry, etiopatogenéza, diagnostika, terapia, prevencia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current diagnostics and treatment of urethral strictures

Urethral stricture is fundamentally a fibrosis of the urethral epithelial and associated corpus spongiosum which in turn, causes obstruction of the urethral lumen. In general, the etiology of stricture is categorized into iatrogenic, idiopathic, traumatic, congenital, and inflammatory causes. Most of the symptoms related to urethral stricture are thought to be directly related to this decrease in urethral caliber. Routine diagnostic evaluation encompasses history, physical examination, uroflowmetry, postvoid residual measurement, endoscopy, and urethrography. Accurate diagnosis and categorization of stricture is important in determining therapy. Management of urethral strictures is complex, and a multitude of techniques are available. Repeated endoluminal treatments are not always curative and not every surgical correction is suitable for every type of stricture. A significant proportion of patients with urethral stricture will experience significant complications requiring emergent urological care.

Keywords: urethral stricture, etiopathogenesis, diagnosis, therapy, prevention