Via practica 4/2021

Nefarmakologická liečba karcinómu prostaty

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Nefarmakologická liečba karcinómu prostaty (KP) je mimoriadne dôležitou súčasťou efektívneho manažmentu tohto zhubného ochorenia. V článku sú opísané rôzne spôsoby terapie najmä lokalizovaného KP. Najvyššiu kurabilitu dlhodobo preukazuje radikálna prostatektómia (otvorená, laparoskopická, robotická) a rádioterapia (externá, brachyterapia). Začínajú sa presnejšie definovať kritériá pre aktívne sledovanie prísne vybraných pacientov. Fokálne techniky sa zatiaľ zaraďujú len do kategórie tzv. experimentálnych. Pri indikácii rôznych operačných a neoperačných postupov je rozhodujúcim kritériom presná identifikácia stupňa rizika KP. O zložitosti problematiky KP by mal byť informovaný každý lekár, ktorý prichádza do styku s pacientom postihnutým týmto mimoriadne komplikovaným a interindividuálne rozdielnym karcinómom.

Kľúčové slová: karcinóm prostaty, nefarmakologická liečba, indikácie, onkologické výsledky, vedľajšie účinky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Non-pharmacological treatment of prostate cancer

Non-pharmacological treatment of prostate cancer (PC) is an extremely important part of the effective management of this malignancy. The article describes various methods of therapy, especially localized PC. The highest curability has long been demonstrated by radical prostatectomy (open, laparoscopic, robotic) and radiotherapy (external, brachytherapy). Criteria for active follow-up of strictly selected patients are beginning to be defined more precisely. So far, focal techniques are included only in the category of so-called experimental. Accurate identification of the degree of PC risk is a decisive criterion in the indication of various surgical and non-operative procedures. Every physician, who comes into contact with a patient with this extremely complicated and inter-individually different cancer, should be informed about the complexity of the PC issue.

Keywords: prostate cancer, non-pharmacological treatment, indications, oncological results, side effects