Urologie pro praxi 1/2020

Urotelové karcinómy horných močových ciest

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Urotelové karcinómy horných močových ciest (UTUCs – upper tract urothelial carcinomas) sú relatívne menej časté a zahŕňajú 5–10 % všetkých urotelových nádorov. Etiológia a prirodzený vývoj UTUCs sú podobné ako pri urotelových karcinómoch močového mechúra. Histologicky sú karcinómy z prechodných buniek najčastejšími nádormi obličkovej panvičky a močovodu. Existuje mnoho rizikových faktorov pre UTUCs vrátane environmentálnych a genetických rizikových faktorov. Najčastejším príznakom UTUC je hematúria, buď makroskopická, alebo mikroskopická (u 70–80 %), bolesť v boku (pri 20 % nádorov) a hmatateľná bedrová masa (prítomná v približne v 10 %). CT (computed tomography) urografia (CTU) sa stala zobrazovacou metódou voľby na vyhodnotenie UTUC. Pokroky v endoskopických technikách pomohli pri diagnostike, klasifikácii a liečbe tohto ochorenia. Možnosti terapie zahŕňajú viacero spôsobov. Zlatým štandardom chirurgického manažmentu UTUCs je radikálna nefroureterektómia (RNU) s excíziou manžety močového mechúra, ktorá sa v čoraz väčšej miere vykonáva laparoskopicky alebo roboticky s použitím rôznych postupov pre distálny ureter. Neustále sa zvyšuje počet endoskopicky liečených pacientov, s vynikajúcimi onkologickými výsledkami najmä pri ochorení s nízkym (priaznivým) stupňom malignity. Lokálna aplikácia chemoterapeutických prípravkov bola extrapolovaná zo skúseností z karcinómu močového mechúra a môže byť doplnkom k endoskopickému manažmentu u pacientov, u ktorých je nevyhnutné vyhnúť sa RNU.

Kľúčové slová: urotelový karcinóm horného močového traktu, epidemiológia, rizikové faktory, diagnostika, liečba, prognóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Upper tract urothelial carcinomas

Upper tract urothelial carcinomas (UTUCs) are relatively uncommon and comprises 5–10 % of all urothelial tumors. Etiology and natural history of UTUCs is similar to that of urothelial cell carcinomas in bladder. Histologically, the most renal pelvic and ureteral cancers are transitional cell carcinomas. There are many risk factors for UTUCs, including environmental and genetic risk factors. Most common symptom of UTUCs is hematuria, either gross or microscopic (70–80 %), flank pain (in 20 % of tumors) and a lumbar mass (present in approximately 10 %). CT urography (CTU) has become the imaging modality of choice for evaluation of UTUC. Advancements in endoscopic techniques have aided in the diagnosis, grading and treatment of this disease. Treatment options include many modalities. The gold standard surgical management of UTUCs is radical nephroureterectomy (RNU) with excision of bladder cuff, which is increasingly being performed laparoscopically or robotically with various methods use for distal ureter. There are increasing numbers of patients being treated endoscopically, with excellent oncological outcomes in low (favourable) grade disease. The use of topical chemotherapy agents has been extrapolated from bladder cancer and may be an adjunct to endoscopic management in those patients in whom it is imperative to avoid RNU.

Keywords: upper tract urothelial carcinoma, epidemiology, risk factors, diagnosis, treatment, prognosis.