Urologie pro praxi 2/2018

Syndróm chronickej skrotálnej bolesti (časť prvá)

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Idiopatický syndróm skrotálnej bolesti (SPS – scrotal pain syndrome) je definovaný ako najmenej tri mesiace trvajúca, chronická alebo prerušovaná bolesť v oblasti skróta. SPS zostáva jedným z náročnejších urologických problémov. SPS môže byť frustrujúcim procesom pre pacienta i klinického lekára, pretože neexistuje jednoznačne uznávaný diagnostický režim ani spoľahlivá účinná liečba. Mnohí z týchto pacientov skončia s návštevami viacerých lekárov mnohých disciplín, čo ich ďalej frustruje. Etiológia SPS nie je jasne vymedzená. Predpokladané mechanizmy zahŕňajú poškodenie nervových štruktúr skróta a spermatického povrazca prostredníctvom zápalových účinkov imunitného systému, efekty spätného tlaku v obštruovanom semenovode a nadsemenníku, cievnu stázu, perineurálnu fibrózu a pod. V tomto článku sa hodnotí súčasné chápanie SPS, teórie ohľadom jeho patofyziológie, spôsoby diagnostiky. SPS je „diagnosis of exclusion“, a preto diferenciálna diagnostika vylučujúca inú, najmä lokálnu patológiu je mimoriadne dôležitá.

Kľúčové slová: syndróm skrotálnej bolesti, etiopatofyziológia, diagnostika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Syndrome of chronic scrotal pain (part one)

Idiopathic scrotal pain syndrome (SPS) is defined as at least 3 months of chronic or intermittent scrotal content pain. SPS remains one of the more challenging urological problems to manage. This can be a frustrating process for both the patient and clinician as there is no well – recognized diagnostic regimen or reliable effective treatment. Many of these patients will end up seeing physicians across many disciplines, further frustrating them. The etiology of SPS is not clearly delineated. Expected mechanisms include damage to the scrotal and spermatic cord nerve structures via inflammatory effects of the immune system, back pressure effects in the obstructed vas and epididymis, vascular stasis, perineural fibrosis, etc. This article reviews the current understanding of SPS, theories behind its pathophysiology, diagnostic evaluation pathways. SPS is a "diagnosis of exclusion" and therefore differential diagnosis excluding another, especially local pathology is extremely important.

Keywords: scrotal pain syndrome, etiopathophysiology, diagnosis.