Urologie pro praxi 3/2018

Syndróm chronickej skrotálnej bolesti (časť druhá)

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Idiopatický syndróm skrotálnej bolesti (SPS – scrotal pain syndrome) je definovaný ako najmenej tri mesiace trvajúca, chronická alebo prerušovaná bolesť v oblasti skróta. SPS zostáva jedným z náročnejších urologických problémov. SPS môže byť frustrujúcim procesom pre pacienta i klinického lekára, pretože neexistuje jednoznačne uznávaný diagnostický režim ani spoľahlivá účinná liečba. Mnohí z týchto pacientov skončia s návštevami viacerých lekárov mnohých disciplín, čo ich ďalej frustruje. Etiopatogenéza SPS nie je jasne vymedzená. SPS je „diagnosis of exclusion“ a preto diferenciálna diagnostika vylučujúca inú, najmä lokálnu patológiu je mimoriadne dôležitá. Tento článok hodnotí súčasné možnosti liečby.

Kľúčové slová: syndróm skrotálnej bolesti, terapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Syndrome of chronic scrotal pain (part two)

Idiopathic scrotal pain syndrome (SPS) is defined as at least 3 months of chronic or intermittent scrotal content pain. SPS remains one of the more challenging urological problems to manage. This can be a frustrating process for both the patient and clinician as there is no well – recognized diagnostic regimen or reliable effective treatment. Many of these patients will end up seeing physicians across many disciplines, further frustrating them. The etiolopathogenesis of SPS is not clearly delineated. SPS is a "diagnosis of exclusion" and therefore differential diagnosis excluding another, especially local pathology is extremely important. This article reviews the current treatment options.

Keywords: scrotal pain syndrome, therapy.