Urologie pro praxi 4/2019

Medicínska marihuana ako liek na chronickú panvovú bolesť?

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Marihuana je zmes suchých častí listov, plodu a kvetov samičích rastlín rodu Cannabis s deklarovaným obsahom kanabinoidov. Kanabinoidy sú súhrnným pojmom pre skupinu chemických zlúčenín, ktoré sú buď odvodené z rastliny konope, alebo ide o syntetické analógy, prípadne sa vyskytujú endogénne. Hoci kanabinoidy pôsobia väčšinou na úrovni v súčasnosti známych kanabinoidných receptorov, môžu mať tiež skríženú reaktivitu a účinkujú napríklad aj na opioidných receptoroch. Nanešťastie, zatiaľ existuje len málo klinických štúdií na podporu užívania kanabisu u pacientov so syndrómom chronickej panvovej bolesti (CPPS – chronic pelvic pain syndrome). V článku podávame prehľad súčasných poznatkov o efektivite, dávkovaní a vedľajších účinkoch lekárskej marihuany. Zvládanie chronickej algie je kľúčom k zlepšeniu kvality života a zvýšeniu aktivít v populácii pacientov, u ktorých zlyhala štandardná liečba. Preto sa zdá byť rozumné považovať terapiu lekárskou marihuanou za súčasť starostlivo zváženého, multimodálneho a biomedicínsky strategického manažmentu u osôb so závažnou chronickou panvovou bolesťou. Vždy je potrebné reálne zvážiť koeficient pomeru efektivity a možných nežiaducich účinkov kanabisu. Samozrejme sú nutné ďalšie štúdie, ktoré dokážu zodpovedať viaceré, zatiaľ nedoriešené otázky a vysvetliť nejednoznačné výsledky niektorých doteraz realizovaných klinických pozorovaní.

Kľúčové slová: medicínska marihuana, chronická panvová bolesť.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Medical marijuana as a medicament for chronic pelvic pain?

Marijuana is a mixture of dry parts of leaves, fruits and flowers of female plants of the genus Cannabis with declared cannabinoid content. Cannabinoids is the collective term for a group of chemical compounds that either are derived from Cannabis plant, or are synthetic analogues, or occur endogenously. Although cannabinoids act mostly at the level of currently known cannabinoid receptors, they may have cross-reactivity and also act, for example, at opioid receptors. Unfortunately, there are so far only rare clinical studies to support cannabis use in patients with chronic pelvic pain syndrome (CPPS). The article reviews current knowledge about the effectiveness, dosage and side effects of medical marijuana. Managing chronic algia is key to improving the quality of life and increasing activities in the patient population that failed standard treatment. Therefore, it seems reasonable to consider medical marijuana treatment as part of a carefully considered, multimodal, biomedical strategic management for persons with severe chronic pelvic pain. It is always necessary to consider the coefficient of effectiveness and possible adverse effects of cannabis. Of course, there is a need for further studies that can answer a number of issues that have not yet been resolved and explain the ambiguous results of some clinical observations made so far.

Keywords: medical marijuana, chronic pelvic pain.