Slovenská chirurgia 2/2013

Využitie kmeňových buniek kostnej drene pri hojení chronických kožných rán – review

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MUDr. Lucia Lakyová, PhD.

Práca je zameraná na skúmanie efektivity a bezpečnosti autológnej transplantácie buniek kostnej drene na urýchlenie hojenia chronických rán. Cieľom experimentov tejto novej liečebnej modality je zistiť schopnosť migrácie kmeňových buniek, ich inkorporácie do spodiny rany a stimulácie hojenia rany. Kmeňové bunky poskytujú možnosť obnovy niektorých štruktúr a rekonštitúcie poškodeného tkaniva, pretože sú zodpovedné za orientáciu a ich diferenciáciu na špecifické bunky rozličných tkanív. Nie všetky štúdie sú však pri aplikácii kmeňových buniek u pacientov také optimistické. Otázne je, či nové kožné bunky regenerované pomocou kmeňových buniek sú aj funkčné. Labilita fenotypu týchto buniek môže viesť k poškodeniu štruktúry alebo funkcie, dokonca môže viesť až k malignite. Aplikácia kmeňových buniek podľa niektorých autorov vraj môže daný klinický stav aj zhoršiť. Napriek týmto niektorým výsledkom v experimentálnej rovine zaznamenalo použitie kmeňových buniek v hojení chronických rán veľký ohlas aj na klinickej úrovni.

Kľúčové slová: kmeňové bunky kostnej drene, chronická rana, hojenie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The use of stem bone marrow cells in healing of chronic skin wounds

Article is directed at investigation of efficacy and safety of autologous transplantation of bone marrow - cells in improvement of wounds healing. The aim of the experiments of this new treatment method is to determinate the ability of migration of stem cells, implantation into wound bed, differentiation and stimulation of healing process. Stem cells offer the possibility that some structures within the wound may be reconstituted, because they are responsible for the homing of stem cells and their differentiation into specific tissue-related cells. Not all of the studies of aplicated bone marrow cells in patients archieved so optimistic results. It is not known whether these new skin cells regenerated by stem cells are functional. Instability of cellular phenotypes may lead to the deterioration of the structure and/or function of tissues, and may eventually give rise to malignant cells. Aplication of stem cells makes clinical status worse according to some authors. Despite of these results in experimental level it was noticed the huge reply the use of stem cells in healing of chronic wounds in the clinical field.

Keywords: stem bone marrow cells, chronic wound, healing.