Slovenská chirurgia 3/2013

Využiteľnosť krátkodobého modelu tréningu základných laparoskopických zručností vo virtuálnej realite v pregraduálnom vzdelávaní

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., doc. MUDr. Marek Šoltés, PhD.

Cieľ: Posúdiť využiteľnosť krátkodobého modelu tréningu základných laparoskopických zručností vo virtuálnej realite v pregraduálnom vzdelávaní. Materiál a metodika: Študenti zaradení do prospektívnej experimentálnej pozorovacej štúdie nacvičovali presne definované základné laparoskopické zručnosti vo virtuálnej realite vo formáte 2-dňového kurzu. Pred začatím a po ukončení vzdelávacieho modulu vykonávali identické zadanie jednoduchej komplexnej úlohy (presun objektov) v realistických podmienkach na mechanickom trenažéri. Dosiahnuté výsledky boli štatisticky vyhodnotené, pričom za štatisticky významný bol definovaný rozdiel na hladine významnosti 95 % (p < 0,05). Výsledky: Do štúdie bolo zaradených 20 študentov LF UPJŠ v Košiciach (10 mužov, 10 žien; vek 22,08 ± 0,76 roka). Čas potrebný na vykonanie presne definovanej jednoduchej komplexnej úlohy na mechanickom trenažéri pred nácvikom základných laparoskopických zručností vo virtuálnej realite dosiahol v priemere 372,1 ± 129,87 sekúnd. Čas po ukončení nácviku v krátkodobom modeli tréningu bol 182,4 ± 36,64 sekúnd, čo predstavovalo priemerné zlepšenie o 47,9 ± 13,02 percent. Detekovaný rozdiel bol štatisticky vysoko signifikantný (p < 0,001). Záver: Krátkodobý model tréningu základných laparoskopických zručností vo virtuálnej realite je na úrovni jednoduchých komplexných úloh využiteľný aj v pregraduálnom vzdelávaní, pričom nadobudnuté zručnosti sa zdajú byť transferabilné do reálneho prostredia.

Kľúčové slová: zručnosti, pregraduálne vzdelávanie, tréning, laparoskopia, laparoskopická chirurgia, virtuálna realita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Applicability of short-term basic laparoscopic skills virtual reality training module in pregraduate education

Aims: To assess applicability of short-term basic laparoscopic skills virtual reality training module in pregraduate education. Material and methods: Students enrolled into prospective experimental observational study trained strictly defined basic laparoscopic skills in virtual reality in 2 days course format. Before and after training cycle identical simple complex task (peg transfer) was carried out in the box trainer. Results achieved were tested for statistically significant differences with significance level defined at 95% (p<0.05). Results: 20 medical students participated in the study (10 males, 10 females; mean age 22.08±0.76 years). Time needed to perform defined simple complex task on box trainer prior virtual reality training was 372.1±129.87 seconds. Performance time after virtual reality training in short-term module was shortened by 47.9±13.02 percent to 182.4±36.64 seconds. Detected difference was proven to be statistically highly significant (p<0.001). Conclusions: Short-term basic laparoscopic skills virtual reality training module on the level of simple complex tasks is applicable in pregraduate education. Skills acquired seem to be transferrable to realistic environment.

Keywords: skills, pregraduate education, training, laparoscopy, laparoscopic surgery, virtual reality.