Slovenská chirurgia 2/2012

Tretí rozmer v laparoskopii: Full HD 3D laparoskopická technika – prvé skúsenosti

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MUDr. Lucia Lakyová, PhD., doc. MUDr. Marek Šoltés, PhD., prof. MUDr. Juraj Bober, CSc., MUDr. Peter Pažinka, PhD., MUDr. Peter Zavacký

Éra laparoskopie, ktorá väčší rozmach dosiahla hlavne v 90-tych rokoch minulého storočia, priniesla do operatívy dvojrozmerný pohľad. Chirurg sa dostal z možnosti priestorového videnia pri klasickej operácii do pohľadu “jedným okom“ pri laparoskopii. Tento nedostatok bol veľmi rýchlo prekonaný skúsenosťou operujúceho, ktorý na základe skúsenosti vie správne odhadnúť hĺbku operačného poľa. Istý limit kvality pohľadu od začiatku predstavuje rozlišovacia schopnosť zobrazovacieho reťazca. Zlepšenie prinieslo zavedenie HD technológie, avšak skutočný prelom v zobrazení sa dostavil až použitím technológie 3D. Zásadná zmena tohto pohľadu sa dosiahla až objavením robotickej techniky operovania, ktorá už umožňuje 3D obraz, t. j. trojrozmerný pohľad. Robotická chirurgia vzhľadom na svoju cenu neumožňuje masové rozšírenie. Prelomom je zavedenie technológie 3D v HD kvalite do bežnej laparoskopickej veže, ktorú priniesla firma B.Braun v systéme Aesculap® Einstein Vision. Autori opisujú prvé skúsenosti s využitím tejto techniky na Slovensku v máji 2012 na I. chirurgickej klinike LF UPJŠ a UN L.Pasteura v Košiciach.

Kľúčové slová: Full HD 3D technológia, laparoskopia, operácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The third dimension in laparoscopy: Full HD 3D laparoscopic technique - initial experience

The era of laparoscopy, which achieved its significant boom mainly in the 90-years of the last century has introduced a two-dimensional view into operations. For a surgeon it meant a shift from a depth perception scope during classical operation to a “one eye” view during laparoscopy. This deficiency was quickly overcome by the experience of surgeon, who based on his experience, can correctly estimate the depth of the operating field. From the beginning, the resolution of the imaging chain constitutes a certain limit in terms of the quality view. The introduction of the HD technology has brought an improvement; however, a real breakthrough in imaging didnt come until the introduction of 3D technology. A fundamental change of this view was achieved through the introduction of robotic technique of operation, which allows a 3D image, that is to say a 3-dimensional view. Due to its high price, robotic surgery doesnt allow for a massive application. So the turning point is the implementation of 3D technology in HD quality into a common laparoscopic tower, which has been introduced by the firm B. Braun Aesculap® Einstein Vision. The authors describe the first experience with its application in Slovakia during May 2012 at I. surgical department of LF UPJŠ UN L. Pasteur.

Keywords: Full HD 3D technology, laparoscopy, operation.