Slovenská chirurgia 2/2015

Súčasný pohľad na transplantácie pankreasu

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., prof. MUDr. Juraj Bober, CSc., MUDr. Rastislav Kalanin, MUDr. Tomáš Gajdzik, MUDr. Štefan Hulík

Diabetes mellitus (DM) je chronické ochorenie, ktoré môže u pacientov viesť k mnohým život ohrozujúcim komplikáciám – predovšetkým srdcovo-cievnym ochoreniam, ochoreniam obličiek, očí, nervov a mnohým ďalším. DM môžeme vo všeobecnosti rozdeliť na 4 hlavné skupiny: DM 1. typu, DM 2. typu, špecifické typy DM a gestačný DM. Pacienti s DM 1. typu sú životne závislí na exogénnom podávaní inzulínu, nakoľko trpia jeho absolútnym nedostatkom. Transplantácia pankreasu a transplantácia izolovaných Langerhansových ostrovčekov sú v súčasnosti jediné používané metódy, ktoré dokážu u pacientov s DM 1. typu dlhodobo navodiť fyziologické hladiny glukózy v krvi bez rizika hypoglykémie. Po úspešnej transplantácii pankreasu je možné ihneď ukončiť liečbu inzulínom. Negatívami pre pacienta sú riziká spojené s náročným chirurgickým výkonom a nutnosťou celoživotného užívania imunosupresívnej liečby.

Kľúčové slová: diabetes mellitus 1. typu, transplantácia pankreasu, chirurgická technika, chirurgické komplikácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The current view of the pancreas transplantation

Diabetes mellitus (DM) is a chronic disease that may lead to many life-threatening complications – especially cardiovascular, kidney, eyes and nerves diseases and many others. In general DM can be divided into 4 main groups: type 1 DM, type 2 DM, specific types of DM and gestational DM. Patients with type 1 DM are suffering from complete lack of insulin, that’s why they are vitally dependent on exogenous insulin administration. Pancreas transplantation and the transplantation of isolated Langerhans islets are the only currently used methods which are able to induce long term physiological blood glucose levels without the risk of hypoglycaemia in patients with type 1 DM. Treatment with insulin can be stopped immediately after successful pancreas transplantation. Risks associated with difficult surgery procedure and the need of lifetime use of immunosuppressive therapy are negatives for the patients.

Keywords: type 1 diabetes mellitus, pancreas transplantation, surgical technique, surgical complications.