Slovenská chirurgia 2/2022

Súčasné možnosti chirurgickej liečby chronickej pankreatitídy

MUDr. Miloš Kňazovický, PhD., MPH, MUDr. Tomáš Hildebrand, PhD., MUDr. Lukáš Sukovský, MUDr. Miloš Kička, prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA, prof. MUDr. Jozef Radoňak, PhD., MPH

Opakujúce sa závažné bolesti v hornej časti brucha sú najčastejším a najvýraznejším symptómom pacientov s chronickou pankreatitídou. Preto úľava od bolesti a zlepšenie kvality života pacientov je primárnym terapeutickým cieľom. Z počiatku sú pacienti liečení konzervatívne, treba však uviesť, že systémová liečba, ktorá zabráni fibróznej premene tkaniva pankreasu doposiaľ neexistuje. Po zlyhaní konzervatívnej liečby sa môže dosiahnuť úľava od bolesti endoskopickou intervenciou, bohužiaľ u väčšiny pacientov len v krátkodobom horizonte. Nedávne štúdie naznačujú, že chirurgická liečba je nadradená endoskopickej intervencii, pretože poskytuje vynikajúce dlhodobé výsledky. Doteraz bolo zavedených niekoľko účinných chirurgických drenážnych a resekčných techník. Ukázalo sa, že duodenum záchovné operácie môžu byť vykonávané s nízkou morbiditou a mortalitou, zachovávajú endokrinné a exokrinné funkcie pankreasu a tým zaisťujú u väčšiny pacientov zníženie bolesti a zlepšenie kvality života. V tomto príspevku upozorňujeme na najnovšie poznatky o chirurgickej liečbe chronickej pankreatitídy a zdôvodnení včasnej chirurgickej intervencie.

Kľúčové slová: chronická pankreatitída, bolesť, operačná liečba, resekcia pankreasu

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current surgical treatment options for chronic pancreatitis

Recurrent severe upper abdominal pain is the most common and prominent symptom of patients with chronic pancreatitis. Therefore, pain relief and improving patients quality of life is the primary therapeutic goal. Initially, patients are treated conservatively, but it should be noted that systematic treatment to block the process of progressive fibrosis does not yet exist. After failure of conservative treatment, pain relief can be achieved by endoscopic intervention. Unfortunately in most cases only leads to short term improvement. Recent studies suggest that surgical treatment is superior to endoscopic intervention because it provides excellent long-term results. To date, several effective surgical drainage procedures and resection techniques have been established. It has been shown that duodenum and pylorus preserving surgery can be performed with low morbidity and mortality, preserving the endocrine and exocrine functions of the pancreas, and thereby reducing pain and improving quality of patients life. In this paper, we draw attention to the latest findings on the surgical treatment of chronic pancreatitis and the rationale for early surgical intervention.

Keywords: chronic pancreatitis, pain, surgical treatment, pancreatic resection