Slovenská chirurgia 4/2013

Retencia základných laparoskopických zručností nadobudnutých v intenzívnom modeli pregraduálneho tréningu vo virtuálnej realite

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., doc. MUDr. Marek Šoltés, PhD.

Cieľ: Posúdiť retenciu základných laparoskopických zručností nadobudnutých v intenzívnom modeli pregraduálneho tréningu vo virtuálnej realite. Materiál a metodika: Školenci zaradení do prospektívnej pozorovacej štúdie nacvičovali presne definovanú jednoduchú komplexnú úlohu na trenažéri vo virtuálnej realite (15 opakovaní). Identické zadanie v reálnych podmienkach na mechanickom trenažéri bolo pre posúdenie aktuálnej úrovne výkonnosti realizované pred začatím tréningu, po jeho ukončení a s časovým odstupom jedného roka. Dosiahnuté výsledky boli podrobené štatistickej analýze, pričom za štatisticky významný bol definovaný rozdiel na hladine významnosti 95 % (p < 0,05). Výsledky: Štúdie sa zúčastnilo 20 školencov (13 mužov, 7 žien; vek 24,05±1,39 roka). Vstupný čas potrebný na realizáciu zadanej úlohy na mechanickom trenažéri dosiahol v priemere 420,2±143,8 sekúnd. Výstupný čas po nácviku zadania vo virtuálnej realite bol 278,9±81,6 sekúnd, kontrolný čas s odstupom jedného roka 299,9±97,6 sekúnd, čo predstavovalo priemerné zhoršenie o 7,0±9,3 percent. Napriek tomu, že uvedený rozdiel bol štatisticky významný (p < 0,05), výkonnosť s odstupom jedného roka od ukončenia tréningu bola aj naďalej signifikantne vyššia ako pred začiatkom tréningu (p < 0,001). Záver: Výkonnosť v základných laparoskopických zručnostiach, nadobudnutá tréningom vo virtuálnej realite na úrovni jednoduchých komplexných úloh v intenzívnom pregraduálnom modeli tréningu, sa s odstupom jedného roka zhoršuje približne o 7 %. Zdá sa, že tento fakt nekompromituje výsledky tréningového procesu, nakoľko úroveň zručností je aj naďalej vysoká.

Kľúčové slová: zručnosti, retencia, vzdelávanie, tréning, laparoskopia, laparoskopická chirurgia, virtuálna realita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Retention of basic laparoscopic skills acquired during intensive virtual reality pre-graduate training module

Aims: To assess retention of basic laparoscopic skills acquired within intensive virtual reality pre-graduate training module. Material and methods: Trainees included in this prospective observational study practiced well defined simple complex task on virtual reality trainer (15 repetitions). To assess actual level of proficiency, identical task was performed in realistic conditions on box trainer prior and after virtual reality training and one year after training completion. Results achieved were statistically tested for significant differences with significance level set on 95 % (p<0.05). Results: 20 trainees participated in the study (13 males, 7 females; mean age 24.05±1.39 years). Time needed to perform task on box trainer prior virtual reality training was 420.2±143.8 seconds. Performance time after virtual reality training was 278.9±81.6 seconds. Control time after one year was 299.9±97.6 seconds, which defined its prolongation by 7.0±9.3 percent. Although this difference was proven to be statistically significant (p<0.05), level of skills one year after training completion remained significantly higher compared to pre-training values (p<0.001). Conclusions: Level of basic laparoscopic skills, acquired during virtual reality training on the level of simple complex tasks in intensive pre-graduate training module, appears to deteriorate by 7 % at one year after training completion. This fact does not seem to compromise results of the training process, as the overall level of skills remains significantly high.

Keywords: skills, retention, education, training, laparoscopy, laparoscopic surgery, virtual reality.