Slovenská chirurgia 4/2022

Princípy ERAS protokolu v brušnej chirurgii

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH

Napriek neustálemu pokroku v anestéziológii, ako aj v rozvoji nových chirurgických techník, v posledných rokoch zostávajú pooperačné komplikácie jednou z hlavných problémov náročného chirurgického výkonu. ERAS − Enhanced Recovery After Surgery predstavuje činnosť interdisciplinárnych tímov zahŕňajúcich chirurgov, anestéziológov, rehabilitačných pracovníkov, ako aj zdravotné sestry, na minimalizáciu reakcie na chirurgický stres. V práci predstavujeme základné princípy tohto protokolu pre brušnú chirurgiu s uvedením úrovne dôkazov a odporúčaní pre jednotlivé body v predoperačnom, peroperačnom a pooperačnom období založených na EBM (Evidence Based Medicine), ktoré dokázali ovplyvniť dĺžku hospitalizácie a následné pooperačné komplikácie.

Kľúčové slová: ERAS protokol, predoperačná, peroperačná a pooperačná príprava, EBM − Evidence Based Medicine

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ERAS protocol‘s principles in abdominal surgery

Despite the continuous progress in anesthesiology and the development of new surgical techniques in recent years, postoperative complications remain the main challenge of a demanding surgical procedure. ERAS – Enhanced Recovery After Surgery represents the activity of the interdisciplinary teams, including surgeons, anesthesiologists, rehabilitation workers, and nurses, to reduce the surgical stress response. In practice, we demonstrate the basic principles of this protocol for abdominal surgery, indicating the level of evidence and recommendations for individual points of the preoperative, intraoperative, and postoperative period of the surgery on EBM (Evidence Based Medicine), which were able to influence the length of hospitalization and subsequent postoperative complications.

Keywords: ERAS protocol, preoperative, intraoperative, postoperative preparation, EBM – Evidence Based Medicine