Slovenská chirurgia 2/2022

Pneumatosis cystoides coli – zriedkavý nález pri kolonoskopickom vyšetrení

MUDr. Miloš Kička, MUDr. Miloš Kňazovický, PhD., MPH, prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA, prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH

Pneumatosis cystoides intestinalis (PCI) je ochorenie s nízkym výskytom charakterizované prítomnosťou viacerých cýst naplnených plynom v submukóze a/alebo v subseróze črevnej steny. Existuje viacero faktorov, o ktorých sa predpokladá, že zohrávajú úlohu v patogenéze daného ochorenia. Klinický obraz môže byť veľmi heterogénny a predstavuje výzvu pre lekára. Diagnózu možno stanoviť jednoduchým RTG vyšetrením abdomenu eventuálne kolonoskopickým vyšetrením, avšak v 1/3 prípadov je nutné vyšetrenie počítačovou tomografiou. Väčšina prípadov cystoidnej pneumatózy je neškodná, ale kvôli ťažkostiam s jej odlíšením od perforovaného vredu či nekrotizujúcej enterokolitídy je isté percento pacientov zbytočne operovaných.

Kľúčové slová: cystoidná pneumatóza čreva, endoskopická intervencia, komplikácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pneumatosis cystoides intestinalis (PCI) – a rare finding during colonoscopy

Pneumatosis cystoides intestinalis (PCI) is a low-incidence disease characterized by the presence of multiple gas-filled cysts in the submucosa and/or subserosa of the intestinal wall. There are several factors that are thought to play a role in the pathogenesis of a given disease. The clinical picture can be very heterogeneous and is a challenge for the physician. The diagnosis can be made by a simple X-ray examination of the abdomen or by colonoscopic examination, but in 1/3 of all cases a computed tomography is necessary. Most cases of cystoid pnematosis are harmless, but due to difficulties in distinuishing it from a perforated ulcer and necrotizing enterocolitis, a certain percentage of patients undergo unnecessary surgery.

Keywords: pneumatosis cystoides intestinalis, endoscopic intervention, complication