Slovenská chirurgia 1/2013

Možnosti riešenia stenóz v ileo-pouch análnej anastomóze

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., prof. MUDr. Juraj Bober, CSc., MUDr. Dušan Leško, PhD., MUDr. František Nigut, MUDr. Eduard Veseliny, PhD.

Proktokolektómia s ileo-pouchanálnou anastomózou (IPAA) je v súčasnosti považovaná za štandardnú chirurgickú terapeutickú procedúru u pacientov s ulceróznou kolitídou. Napriek komplexite operácie, je proktokolektómia s ileo-pouch análnou anastomózou pre pacientov bezpečná a zahŕňa akceptovateľné riziko komplikácií. Hoci väčšina pacientov využíva signifikantné zlepšenie kvality života, s dobrými funkčnými výsledkami, môže byť táto operácia spojená so značným počtom komplikácií vedúcich k zlyhaniu poucha eventuálne až k excízii poucha s trvalou ileostómiou. Medzi najčastejšie komplikácie vedúce k zlyhaniu poucha patrí pouchitída a chronická panvová sepsa: stenózy a fistuly. Naša práca prináša prehľad o možnostiach riešenia a naše skúsenosti s liečbou stenózy v IPAA.

Kľúčové slová: proktokolektómia, stenóza, dilatácia, pneumatická dilatácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment options of stenosis ileo-pouch anal anastomosis

Proctocolectomy with ileal-pouch anal anastomosis (IPAA) is now considered the standard surgical treatment option for patients with ulcerative colitis. Despite the complexity of the operation is proctocolectomy with ileo-pouch anal anastomosis considered safe and includes acceptable risk of complications. Although most patients benefit from improvement of quality of life, with good functional results, this operation can be associated with a significant number of complications leading to pouch failure and pouch excision with permanent stoma. The most common complications leading to pouch failure are pouchitits and chronic pelvis sepsis: stenosis and fistulas. Our work gives an overview of possible solutions and our experience in the treatment of stenosis in the IPAA.

Keywords: proctocolectomy, stenosis, dilatation, pneumatic ballon dilatation without fluoroscopy.