Slovenská chirurgia 1/2014

Manažment antibiotickej liečby vnútrobrušných infekcií

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MUDr. Lucia Lakyová, PhD., doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.

Intraabdominálne infekcie zahŕňajú celý rad patologických stavov, od „ľahkých“ lokalizovaných infekcií až po „ťažké“ difúzne sterkorálne peritonitídy. V prípadoch nekomplikovaných intraabdominálnych infekcií je infekcia ohraničená len na jeden orgán, nešíri sa do okolia a nepostihuje peritoneum. Pacienti sú zvyčajne liečení chirurgicky, odstránením infekciou postihnutého orgánu, či ložiska alebo menej často konzervatívne podávaním antibiotickej liečby. Liečba intraabdominálnych infekcií zahŕňa chirurgický výkon za účelom odstránenia zdroja infekcie, antibiotickú liečbu a podpornú liečbu. V tejto publikácii sa zaoberáme manažmentom správnej antibiotickej liečby. Vychádzame z dostupných odporúčaní. Medzi najkomplexnejšie patria nariadenia Chirurgickej infekčnej spoločnosti (Surgical Infection Society – SIS) a Spoločnosti pre infekčné ochorenia v Amerike (Infectious Diseases Society of America – IDSA) , ktoré dopĺňajú aj odporúčania Svetovej spoločnosti pre urgentnú chirurgiu (The World Society of Emergency Surgery – WSES), (Sartelli et al., 2013). Obe odporúčania ako prvé definujú intraabdominálne infekcie. Pri nastavení vhodnej antibiotickej liečby však musíme vychádzať aj zo špecifík jednotlivých krajín, registrovaných antibiotík, ich citlivosti resp. nárastu rezistencie.

Kľúčové slová: antibiotická liečba, vnútrobrušná infekcia, rezistencia, odporúčania.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Management of antibiotic treatment of intraabdominal infections

Intraabdominal infections contain a number of pathological conditions from facile localized infections to severe diffused stercoral peritonitis. In the case of not complicated intraabdominal infections is infection localized only in one organ, it doesn´t spread to surroundings and doesn´t affect peritoneum. Patients are treated by surgical way with removing of the affected organ, focus or less frequently with administration of antibiotics. Treatment of intraabdominal infections includes surgery to remove focus, administration of antibiotics and supporting treatment. This article concerns of management of correct antibiotic treatment. We come out from accesible recommendations. To the most comprehensive belongs recommmendation from Surgical Infection Society SIS and Infectious Diseases Society of America IDSA, which is supplemented with recommendations from The World Society of Emergency Surgery WSES (Sartelli et al., 2013). Both recommendations define intraabdominal infections. During choosing of appropriate antibiotic treatment we have to come out from particularity of countries – registration of antibiotics, sensibility, or increase of resistance.

Keywords: antibiotic treatment, intraabdominal infection, resistance, recommendation.