Slovenská chirurgia 2/2012

Laparoscopic Surgical Skills (LSS) program – prvé skúsenosti v strednej a východnej Európe

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., doc. MUDr. Marek Šoltés, PhD., MUDr. Peter Pažinka, PhD.

Cieľ: Posúdiť aplikabilitu celoeurópskeho vzdelávacieho programu v laparoskopickej chirurgii (LSS) v stredo- a východoeurópskom priestore. Materiál a metodika: Podrobná analýza prípravy a priebehu prvého kurzu LSS realizovaného na I. chirurgickej klinike LF UPJŠ a UN L. Pasteura v Košiciach. Spracovanie údajov zo spätnoväzobných dotazníkov účastníkov – školencov a lektorov kurzu – bodová škála od 0 do 10 bodov. Výsledky: Celkové hodnotenie vzdelávacieho programu bolo vysoko pozitívne tak u školencov (8,8±0,83 bodu), ako aj u lektorov (8,75±0,5 bodu). Podobne kladné bolo hodnotenie priebehu samotného kurzu, úrovne vzdelávania, priebehu testovania, kvality personálu, ako aj samotného školiaceho centra. Štatisticky významné rozdiely v subjektívnom hodnotení školencami a lektormi neboli zaznamenané. Záver: Celoeurópsky vzdelávací program v laparoskopickej chirurgii vo formáte LSS predstavuje perspektívnu a životaschopnú vzdelávaciu modalitu. Pri zohľadnení lokálnych špecifík je možné LSS kurzy úspešne realizovať aj v stredo- a východoeurópskom priestore.

Kľúčové slová: vzdelávanie, študijný program, laparoskopia, laparoskopická chirurgia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Laparoscopic Surgical Skills (LSS) programme – the first experience in Central and Eastern Europe

Aims: To consider applicability of pan-european training programme in laparoscopic surgery (LSS) in Central and Eastern Europe. Material and methods: Careful analysis of preparation and progress of the first LSS course held in the 1st Department of Surgery of LF UPJŠ and UN of L. Pasteur in Košice was performed. Data from feedback reports and questionnaires handed in by participants – trainees and faculty were evaluated – point scale from 0 to 10. Results: Overall impression of LSS curriculum was rated highly positive by both the trainees (8.8±0.83 points) and faculty (8.75±0.5 points). Similar evaluation rates were obtained for course progress, course materials, assessment modalities, staff and training centre. No statistically significant differences were detected in subjective evaluation between trainees and course faculty. Conclusions: Pan-european training programme in laparoscopic surgery represented by LSS format appears to be viable and perspective educational modality. LSS courses can be successfully organized in Central and Eastern Europe provided specific local conditions are taken into account.

Keywords: education, training, laparoscopy, laparoscopic surgery, curriculum.