Slovenská chirurgia 2/2023

Cysta nadobličky imitujúca cystu pečene – kazuistika

MUDr. Róbert Kilík, PhD., MUDr. Zuzana Lukáčová, MPH, MUDr. Rastislav Kalanin, PhD., MUDr. Mgr. René Hako, PhD., MHA, MPH, MBA, prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA, prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH

Cysty nadobličiek sú v populácii vzácne. Väčšinou sú asymptomatické a benígne, pri symptomatických dominujú bolesti v boku a gastrointestinálne ťažkosti. Na základe histologickej klasifikácie sa cysty nadobličiek rozdeľujú do štyroch kategórií – endoteliálne cysty, epiteliálne, parazitárne cysty a pseudocysty. Z hľadiska hormonálnej produkcie ich rozdeľujeme na funkčné a nefunkčné. USG vyšetrenie môže mylne interpretovať cystu nadobličky ako cystu obličky, pečene alebo pankreasu, preto CT vyšetrenie je považované za metódu voľby pri diferenciálnej diagnostike cýst nadobličiek. Neboli vypracované všeobecne platné odporúčania liečby cýst nadobličiek. Podľa niektorých autorov je možný pri malých, asymptomatických a afunkčných cystách aj konzervatívny postup, avšak hlavnou metódou liečby cýst nadobličiek je chirurgická liečba. Chirurgickú liečbu by mal podstúpiť každý pacient s cystou väčšou ako 6 cm v priemere, funkčnou, prípadne potenciálne malígnou. Zlatým štandardom chirurgickej liečby sú dnes miniinvazívne operačné postupy ako miniinvazívna adrenalektómia a v prípadoch hormonálne neaktívnych cýst s nízkym rizikom malignity môže byť vykonaná aj resekcia steny cysty alebo marsupializácia s tkanivom nadobličky šetriacou resekciou. V našom prípade prezentujeme pacientku s cystou pravej nadobličky, ktorá pri zobrazovacích vyšetreniach imitovala cystu pečene a ktorá bola následne indikovaná na chirurgickú liečbu, pri ktorej bola vykonaná exstirpácia cysty s pravostrannou adrenalektómiou otvoreným spôsobom.

Kľúčové slová: cysty nadobličiek, tumory nadobličiek, adrenalektómia, miniinvazívna adrenalektómia, resekcia cysty nadobličky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Adrenal cyst imitating a liver cyst – a case report

Adrenal cysts are in the population rare. Most adrenal cysts are asymptomatic and benign, while flank pain and gastrointestinal symptoms dominate in symptomatic cysts. Cysts of the adrenal glands have been divided into four categories by histological classification: endothelial cysts, epithelial, parasitic cysts and pseudocysts. From the point of view of hormonal production are divided to functional and non-functional. Ultrasound examination can mislead adrenal cyst as the renal, liver or pancreatic cyst, hence the CT examination is considered to be a method of choice as for differential diagnostics of adrenal cysts. No generally valid recommendations for the treatment of adrenal cysts have been developed. According to some authors, a conservative procedure is also possible for small, asymptomatic and afunctional cysts, but the main method of treating adrenal cysts is surgical treatment. Any patient with a cyst larger than 6 cm in diameter, functional or potentially malignant should undergo surgical treatment. The gold standard of surgical treatment today are mini-invasive surgical procedures such as mini-invasive adrenalectomy, and in cases of hormonally inactive cysts with a low risk of malignancy, resection of the cyst wall or marsupialization with adrenal tissue-sparing resection can be performed. In our case, it was a patient with a cyst of the right adrenal gland, which mimicked a liver cyst during imaging examinations, and who was subsequently indicated for surgical treatment, in which extirpation of the cyst was performed with right-sided adrenalectomy in an open manner.

Keywords: adrenal cysts, adrenal tumors, adrenalectomy, mini-invasive adrenalectomy, adrenal cysts resection