Psychiatria pre prax 4/2021

Psychologický profil morbídne obézneho pacienta so záujmom o metabolicko-bariatrickú operáciu, kazuistiky

MUDr. Kamila Ivanová

Väčšina štúdií a klinické skúsenosti naznačujú, že morbídne obézni pacienti, ktorí vyhľadávajú chirurgickú liečbu obezity, majú výrazne viac psychických problémov, patologických stravovacích návykov a horšiu kvalitu života ako bežná populácia (i v porovnaní s obéznymi bez záujmu o chirurgickú liečbu) (1). Treba však poznamenať, že existujúce štúdie zaoberajúce sa danou problematikou používajú odlišné metódy hodnotenia, ktorými nie sú vždy štandardizované psychologické testy. Je tiež ťažké určiť, či psychopatológia prispela k obezite, alebo naopak, zintenzívnili sa navzájom. Je tiež možné, že rovnaký súbor etiologických faktorov spôsobil morbídnu obezitu aj psychopatológiu. Na základe uvedeného je veľmi ťažké zovšeobecniť profil takéhoto pacienta. Zdá sa však, že aj napriek tomu existuje. V posledných desaťročiach sa totiž postupne zhromažďujú dôkazy o súvislosti medzi rôznymi psychickými poruchami a obezitou (2, 3). Článok dopĺňame kazuistikami pacientov s negatívnou psychiatrickou anamnézou a vážnymi psychiatrickými komplikáciami v pooperačnom období.

Kľúčové slová: obezita, bariatrická chirurgia, psychiatria, poruchy príjmu potravy, psychopatológia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psychological profile of a morbidly obese patient interested in metabolic-bariatric surgery, case studies

Most of the research studies and clinical experience indicate that morbidly obese patients, who seek out surgical treatment, have significantly more psychological problems, pathological eating habits and worse quality of life compared to general population (also compared to obese patients without interest in surgical treatment) (1). Existing studies that focus on this topic use different assessment methods, which are not always standardised psychological tests. It is difficult to say whether psychopathology contributed to obesity or whether they intensified one another. It is also possible that the same set of etiological conditions caused morbid obesity as well as psychopathology. Based on the stated above, it is very difficult to generalise a profile of such a patient. It seems, however, that such profile exists anyway. Evidence connecting obesity with a variety of mental disorders has been gradually collected over the last couple of decades (2, 3). This article also includes case studies of patients with severe psychiatric complications in post-op period with a previous negative psychiatric anamnesis.

Keywords: obesity, bariatric surgery, psychiatry, eating disorders, psychopathology