Praktické lekárnictvo 4/2017

Nežiaduce účinky liekov na uropoetický systém

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

V ére modernej medicíny sú pacienti vystavení čoraz väčšiemu množstvu rôznych farmák využívaných na diagnostické a liečebné účely.Bohužiaľ, niektoré z týchto liekov spôsobujú aj vedľajšie účinky spojené so systémovou toxicitou vrátane poškodenia funkcie obličiek, inkontinencie moču, retencie moču, erektilnej dysfunkcie, cystitídy a pod.Zatiaľ čo väčšina týchto nežiaducich efektov je klinicky nevýznamná, niektoré lieky môžu byť príčinou neprijateľnej toxicity, ktorá má negatívny vplyv na morbiditu a mortalitu pacienta.Včasné rozpoznanie nežiaducich účinkov je dôležité pre aplikáciu primeraných dávok farmák, pre zavedenie preventívnych stratégií a vysadenie liečiva pre jeho toxicitu.Tento článok poskytuje stručný prehľad o liekoch, ktoré sú spojené s poškodením funkcie obličiek, inkontinenciou moču, retenciou moču, erektilnou dysfunkciou, cystitídou a pod., sumarizuje rizikové faktory nefrotoxicity a ďalšieho postihnutia uropoetického traktu, opisuje klinické prejavy a rieši preventívne a liečebné stratégie prípadnej liekovej toxicity.

Kľúčové slová: poškodenie uropoetického traktu vyvolané liekmi, prevencia, liečba

Adverse drug reactions to the uropoetic system

In the era of modern medicine, patients are exposed to an expanding variety of drugs for diagnostic and therapeutic purposes.Unfortunately, some of these agents cause adverse drug effects linked with systemic toxicity, including impairment of renal function, urinary incontinence, urinary retention, erectile dysfunction, cystitis, etc.While most of these adverse events are clinically insignificant, some drugs may cause unacceptable toxicity that impacts negatively on patient morbidity and mortality.Early recognizing adverse effects is important for administering appropriate drug doses, instituting preventive strategies, and withdrawing the offending agent due to toxicity.This article provides a brief overview of medicines that are associated with impaired renal function, urinary incontinence, urinary retention, erectile dysfunction, cystitis, etc. and summarize risk factors for nephrotoxicity, and for further affections of the uropoetic tract, describe clinical manifestations, and address preventive and treatment strategies of potential drug toxicity.

Keywords: drug induced damage of uropoetic tract, prevention, therapy