Pediatria pre prax 3/2023

Akútna pľúcna embólia u detí – diagnostický postup

MUDr. Sabína Szórádová, MUDr. Marián Hrebík, MPH

Akútna pľúcna embólia je u detí relatívne zriedkavá, no jej incidencia sa zvyšuje najmä na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Vzhľadom na nešpecifické symptómy sa u detí diagnostika oneskoruje a vedie k zvýšenej morbidite a mortalite. Patofyziologicky pri obštrukcii pľúcneho arteriálneho riečiska embolom dochádza k preťaženiu a dysfunkcii pravej komory. V súčasnosti chýbajú medzinárodné štandardizované odporúčania pre diagnostiku a liečbu akútnej pľúcnej embólie u detí a v klinickej praxi sa vychádza z dát dospelých pacientov. Prístup k pacientovi s akútnou pľúcnou embóliou je multidisciplinárny. Zlatým štandardom diagnostiky je CT-angiografia pľúcnice. Na stratifikáciu pacientov do rizikových skupín slúži klinické posúdenie hemodynamickej stability, transtorakálna echokardiografia so zameraním na dysfunkciu pravej komory a kardiálne biomarkery. Liečba sa opiera o antikoaguláciu nízkomolekulárnym heparínom, v indikovaných prípadoch sa pri cirkulačnej instabilite podáva trombolytická liečba. Predstavujeme diagnosticko-terapeutický postup pri pľúcnej embólii u detí, ktorý používame v Národnom ústave detských chorôb.

Kľúčové slová: akútna pľúcna embólia, stratifikácia pacientov, trombolýza, antikoagulácia

Acute pulmonary embolism in children – diagnostic approach

Acute pulmonary embolism is relatively rare in children. However, its incidence increases especially in intensive care units. Due to non- -specific symptoms the diagnosis is delayed in children and leads to increased morbidity and mortality. The obstruction of the pulmonary artery by an embolus leads to overload and dysfunction of the right ventricle. Currently, international standardized guidelines for the diagnosis and treatment of acute pulmonary embolism in children are lacking, and clinical practice is based on data from adult patients. The approach to the patient with acute pulmonary embolism is multidisciplinary. The gold standard for diagnosis of acute PE is CT-angiography of the pulmonary artery. Clinical assessment of hemodynamic stability, transthoracic echocardiography focusing on right ventricular dysfunction and cardiac biomarkers are used to stratify patients into risk groups. Treatment is based on anticoagulation with low-molecular-weight heparin, in indicated cases in hemodynamic instability thrombolytic treatment is administered. We propose a diagnostic and therapeutic algorithm for pulmonary embolism in children, which we currently use in the National Institute of Children‘s Diseases.

Keywords: acute pulmonary embolism, patient stratification, thrombolysis, anticoagulation