Onkológia 3/2023

Metastatický karcinóm z Merkelových buniek a možnosti jeho liečby

MUDr. Michaela Sojáková

Karcinóm z Merkelových buniek (MCC) je agresívna kožná malignita, ktorá postihuje prevažne starších pacientov bielej populácie. Pacienti s lokoregionálnym MCC, ktorí ukončili úvodnú terapiu, majú vysoké riziko rozvoja rekurentného alebo metastatického ochorenia, pričom väčšina z nich sa vyskytne do troch rokov od diagnózy. Recidívy sú vo všeobecnosti spojené so zlou prognózou. MCC je chemo- a rádiosenzitívne ochorenie, avšak pri pokročilom ochorení sú liečebné odpovede zriedkavo trvalé a nie sú jednoznačne spojené so zlepšeným prežívaním. Na základe niekoľkých nedávnych štúdií s inhibítormi kontrolných bodov (pembrolizumab, avelumab, nivolumab a najnovšie retifanlimab), ktoré preukázali veľmi sľubné výsledky s priaznivým bezpečnostným profilom u chemonaivných, ako aj u predliečených pacientov, sa imunoterapia stala novým štandardom starostlivosti pri pokročilom MCC.

Kľúčové slová: karcinóm z Merkelových buniek, recidíva, metastatické ochorenie, imunoterapia

Metastatic Merkel cell carcinoma and its treatment options

MCC who have completed initial therapy are at high risk of developing recurrent or metastatic disease. with most occurring within three years of diagnosis. Recurrences are generally associated with a poor prognosis. MCC is a chemosensitive and radiosensitive disease, but in advanced disease, treatment responses are rarely durable and are not clearly associated with better survival. Based on several recent trials of check point inhibitors (pembrolizumab, avelumab, nivolumab and the newest one - retifanlimab) that have shown very promising results with a safe safety profile in chemotherapy patients, immunotherapy has become the new standard of care for advanced MCC.

Keywords: Merkel cell carcinoma, recurrent, metastatic disease, immunotherapy