Onkológia 3/2013

Kastračne rezistentný karcinóm prostaty v roku 2013

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Karcinóm prostaty (KP) je najčastejšie sa vyskytujúca solídna neoplazma v Európe a aj preto sa považuje za jeden z hlavných medicínskych problémov mužskej populácie. KP je nesmierne komplikovaný a interindividuálne rozdielny nádor. Spôsob liečby závisí od viacerých faktorov, ale predovšetkým od štádia rakoviny prostaty. V staršom názvosloví sa používal termín hormonálne rezistentný karcinóm prostaty (HRKP). HRKP progreduje napriek kastračným hladinám testosterónu dosiahnutým androgénnou deprivačnou terapiou (ADT) a ktorý je rezistentný na akúkoľvek hormonálnu liečbu. V súčasnosti sa namiesto HRKP čoraz viac používa názov kastračne rezistentný karcinóm prostaty (KRKP), ktorý je ešte schopný reagovať na určité hormonálne manipulácie napriek tomu, že spĺňa kritériá na HRKP. Ciele príspevku: oboznámiť širokú medicínsku obec (ale najmä urológov a onkológov) o komplikovanej problematike liečby kastračne rezistentného KP. Uvedené základné údaje o súčasných a budúcich možnostiach takejto terapie a zvýšenie základných vedomostí o liečbe KRKP by malo zlepšiť starostlivosť o pacientov s pokročilým KP.

Kľúčové slová: kastračne refraktérny (rezistentný) karcinóm prostaty, definícia, diagnostika, liečba, perspektívy terapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Castration resistant prostate cancer in the year 2013

Prostate cancer (PC) is the most frequent solid neoplasm in Europe and therefore is regarded as one of the major medical problemsof the male population. PC is extremely complicated and interindividual different tumor. The method of treatment depends on several factors, but mainly on the stage of prostate cancer. The term Hormone resistant (refractory) prostate cancer (HRPC) was used in older terminology. HRPC is cancer that progresses despite castrate levels of testosterone achieved androgen deprivation therapy (ADT), wchich is resistant to any hormonal therapy. Currently is increasingly used (instead of name HRPC) name CRPC – so called PC resistant for castration (CRPC – castration resistant prostate cancer), which is still able to respond to certain hormonal manipulation, although it meets the the criteria for HRPC. Objectives of article: provide information to the general medical community (and especially urologists and oncologists) mainly about a treatment of complicated issues of CRPC. The basic data on the current and future. The article presented basic data on the current and future possibilities of such therapy and increasing basic knowledge about treating CRPC should improve the care of patients with advanced PC.

Keywords: castration refractory (resistant) prostate cancer, definition, diagnosis, therapy, therapy perspective.