Neurológia pre prax 2/2021

Spontánny subdurálny hematóm ako zriedkavá komplikácia neuroaxiálnej anestézie

MUDr. Veronika Kissiová

S pacientmi po lumbálnej punkcii a po neuroaxiálnej anestézii sa stretávame naprieč mnohými odbormi. Medzi najčastejšie komplikácie daných výkonov patrí postpunkčná cefalea, pričom subdurálny hematóm patrí medzi ich zriedkavé komplikácie s možným závažným až letálnym dopadom. Vzhľadom na rovnakú, resp. podobnú manifestáciu týchto dvoch diagnóz môže dôjsť často k oneskorenému rozpoznaniu SDH a jeho liečbe, eventuálne aj k jeho prehliadnutiu. Na túto diagnózu treba pomýšľať pri prolongovaných bolestiach hlavy nereagujúcich na klasickú analgetickú liečbu, pri strate väzby na ortostatickú polohu, prípadne pri pridružených léziách hlavových nervov či poruche vedomia. Nasledujúci článok dokumentuje kazuistiku bilaterálneho subdurálneho hematómu po epidurálnej pôrodnej analgézii a poskytuje literárny prehľad o danej problematike.

Kľúčové slová: postpunkčný syndróm, postpunkčná cefalea, subdurálny hematóm, neuroaxiálna anestézia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Spontaneous subdural hematoma as a rare complication of neuraxial anaesthesia

We come across with patients after lumbar puncture and neuraxial anesthesia athwart many disciplines. Among the most frequent complications of these procedures are post-operative cephalea, whereas subdural hematoma is one of its rarest complications with a potentially severe or even lethal impact. Given the same resp. a similar manifestation of the two diagnoses there may often be a delay in the recognition of SDH and its treatment, eventually to its overlooking. This diagnosis should be considered with prolonged headaches unresponsive to classical analgesic treatment, loss of binding to the orthostatic position, prospectively associated paresis of the cranial nerves or consciousness disorder. The following article documents the case study of bilateral subdural hematoma following epidural birth analgesia and provides a literally overview of the issue concerned.

Keywords: post-dural-puncture syndrome, post-dural-puncture headache, subdural hematoma, neuraxial anaesthesia