Dermatológia pre prax 3/2021

Kožné prejavy asociované s článkonožcami

MUDr. Dominika Bašteková

Článkonožce (Arthropoda) predstavujú druhovo najpočetnejší kmeň v živočíšnej ríši tvoriaci značnú časť biologickej diverzity. V rámci taxonómie zastrešuje tento celok množstvo medicínsky dôležitých skupín, spomedzi ktorých má dominantné postavenie trieda hmyzu (Insecta). Aj na území Slovenska sa vyskytuje pomerne veľa druhov článkonohých živočíchov, ktoré majú potenciál spôsobiť rôznorodé kožné reakcie. Mnoho zo zástupcov má zároveň zásadný epidemiologický význam pri prenose pôvodcov nákaz. Kožné prejavy v mieste kontaktu jedinca s telesným povrchom sú často typické, až patognomické a ich znalosť prispieva k správnej diagnostike a liečbe pacienta v kontexte dôkladnej anamnézy.

Kľúčové slová: článkonožce, hmyz, kožné prejavy, reakcia, vektor

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Arthropod-related cutaneous manifestations

Arthropods (Arthropoda) represent the most speciose group of organisms in the animal kingdom, forming a significant part of biological diversity. As for the taxonomy classification system, this phylum covers a number of important groups with medical importance, among which the insect class (Insecta) is considered the most dominant. There are also great number of arthropod species in Slovakia, that have the potential to cause various skin reactions. At the same time, many of the representatives are of crucial epidemiological importance in the transmission of pathogens. Skin findings at the site of contact with the body surface are often typical, even pathognomic, and their knowledge contributes to the correct diagnosis and treatment in the context of a thorough medical history.

Keywords: arthropods, insect, skin manifestations, reaction, vector