Dermatológia pre prax 2/2023

Infekcie prenášané kliešťom s kožnou manifestáciou

MUDr. Dominika Bašteková

Kliešte (podrad Ixodida) sú taxonomicky najznámejšia skupina roztočov živiacich sa cicaním krvi hostiteľov, ktorými sú teplokrvné stavovce vrátane človeka. Sú známe svojou schopnosťou prenášať najširšie spektrum infekčných patogénov. Klimatická kríza, zmeny pôdneho fondu a ďalšie environmentálne zásahy majú za následok rast populácie kliešťov a rozširovanie ich geografického výskytu. Súbežne s tým celosvetovo narastá aj počet ochorení asociovaných s kliešťovou nákazou. Spolu s lymskou boreliózou, ktorá je najčastejšie diagnostikovanou antropozoonózou na území Európy, môžu diagnostickú výzvu predstavovať na Slovensku relatívne zriedkavé zoonózy, medzi ktoré patrí ehrlichióza, Q horúčka, tularémia, babesióza či rickettsiózy. Jednotlivé kožné lézie ako prejavy infekcií spôsobených inokuláciou vírusov, baktérií či prvokov prostredníctvom kliešťov, sú pre jednotlivé nákazy často typické, až patognomické. Ich znalosť prispieva k správnej diagnostike a na ňu nadväzujúcej adekvátne vedenej antibiotickej terapii.

Kľúčové slová: kliešte, infekcie, kožné prejavy, reakcia, vektor

Skin manifestations associated with tick bites

Ticks (suborder Ixodida) are taxonomically the best-known group of mites that feed on the blood of their hosts, which are warm-blooded vertebrates, including humans. They are known for their ability to transmit the widest spectrum of infectious pathogens. The climate crisis, changes in the soil fund and other environmental interventions result in the growth of the tick population and the expansion of their geographical distribution. At the same time, the number of diseases associated with ticks are also increasing worldwide. Along with Lyme disease, the most frequently diagnosed anthropozoonosis in Europe, relatively rare zoonoses in Slovakia such as ehrlichiosis, Q fever, tularemia, babesiosis and rickettsiosis can pose a diagnostic challenge. Skin findings at the site of inoculation of viruses, bacteria or protozoa via ticks are often typical, even pathognomic, for specific tick-borne infections. Their knowledge contributes to the correct diagnosis and subsequent properly administered antibiotic therapy.

Keywords: ticks, infection, skin manifestations, reaction, vector