Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2018

Zdravotná starostlivosť a pacient, ktorý nie je schopný alebo sa nemôže samostatne rozhodovať

MUDr. JUDr. Peter Firment

V poslednom období sa aj v rámci medicíny dostáva stále viac do popredia autonómia jednotlivca. Teda každý je zodpovedný za vlastné zdravie. V praxi sa však vyskytujú situácie, keď je potrebné poskytnúť zdravotnú starostlivosť osobám, ktoré nemajú plnú právnu spôsobilosť resp. z nejakého dôvodu nemajú schopnosť, či možnosť sa samostatne rozhodovať. Taktiež existujú okolnosti, za ktorých informovaný súhlas nie je potrebný. Lekár by mal poznať uvedenú problematiku, aby mohol vykonávať svoju činnosť postupom lege artis. Uvedený rozbor sa zaoberá aj dvoma právnymi inštitútmi, ktoré majú miesto v danej oblasti, ide o predchádzajúce priania a zástupný súhlas.

Kľúčové slová: autonómia pacienta, právna spôsobilosť, informovaný súhlas, právny úkon, predchádzajúce priania

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Healthcare and a patient who is unable or unable to decide independently

Even in the field of medicine, the individual‘s autonomy is becoming more prominent, recently. So everyone is responsible for his own health. In practice, however, there are situations where healthcare needs to be provided to persons which do not have full legal capacity or, for some reason, they do not have the ability for independent decisions. There are also circumstances where informed consent is not needed. The physician should know this issue to carry out his activity in lege artis approach. Submitted analysis also deals with the two legal institutes that have a place in this field, the living will and the proxy approval.

Keywords: patient‘s autonomy, legal capacity, informed consent, legal act, living will