Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2016

Premedikácia a pooperačné účinky

MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD.

Koncept premedikácie predpokladá predanestetickú korekciu nepriaznivých účinkov liekov a anestézie alebo operačného výkonu. Okrem odstránenia úzkosti pred výkonom sa dnes kladie na dôraz jej „pooperačný účinok“, ktorý ovplyvňuje pooperačnú bolesť, nauzeu a vracanie po operácii, pooperačnú bolesť hlavy, korekciu pooperačnej triašky a svrbenia. Stále existuje veľa ľudí, u ktorých kvalita zotavenia z anestézie nie je dobrá, mnoho z nich nebolo liečených zodpovedajúcim spôsobom. Aj keď existujú štandardy na riadenie pooperačnej bolesti alebo pooperačnej nevoľnosti a vracania (PONV), ešte stále hľadáme odpovede ako preemptívne ovplyvniť niektoré komplikácie súvisiace s anestéziologickou technikou (poanestetická triaška, svrbenie).

Kľúčové slová: premedikácia, koncepcia preventívneho zásahu počas anestézie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Premedication and postoperative effects

Concept of premedication supposess correcting the adverse effects of drugs and anesthesiological technichs or surgical intervention. In addition to relieve anxiety before a anesthesia and surgery, today puts emphasis on the “post-operative effect” that affects postoperative pain, nausea and vomiting after surgery, postoperative headache, correction postoperative shivering and itching. There are still many people whose quality of recovery from anesthesia is not good, many are not treated accordingly. Although there are standards for the management of post-operative pain and post-operative nausea and vomiting (PONV) are still looking for answers as preemptive affect some complications of anesthesia (postanesthetic shivering, itching).

Keywords: premedication, concept of preemptive intervention during anesthesia