Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2022

Friedrich von Esmarch – umenie zvíťaziť nad vykrvácaním

MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD.

Johannes Friedrich August von Esmarch bol jedným z najväčších chirurgov Nemecka 19. storočia. Pracoval ako chirurg, vojnový lekár a neskôr ako vysokoškolský profesor. Pri ošetrovaní vojakov používal elastické obvínadlo na stlačenie krvácajúcej tepny, ktoré je pomenované podľa neho (Esmarch). Táto pomôcka v blízkej budúcnosti umožnila operácie bez prítomnosti krvi v operačnom poli. Jeho inovácia na zastavenie krvácania je stále prítomná v chirurgii a urgentnej medicíne na celom svete. Esmarch zdokonalil metódy imobilizácie a ošetrenia rán trojrohou šatkou. Medzi prvými odborníkmi v Európe organizoval odborné kurzy prvej pomoci pre laikov. Počas vojenskej kariéry zaviedol balíčky prvej pomoci pre nemeckých vojakov. Obsahovali okrem obväzov, Esmarchov turniket a trojrohú (Esmarchovu) šatku. Po stretnutí s Listerom používal metódy antiseptickej chirurgie. Opísal a realizoval málo invazívne ošetrenie strelnej rany. Pre anestéziológov má význam Esmarchova maska na inhalačnú anestéziu. Pre medicínsku verejnosť známy Esmarchov manéver na udržanie dýchacích ciest je súčasťou základnej KPR.

Kľúčové slová: Friedrich von Esmarch, Esmarchovo turniketové obvínadlo, Esmarchov manéver, prvá pomoc, krvácanie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Friedrich von Esmarch – the art of conquering bleeding

Johannes Friedrich August von Esmarch was one of the greatest surgeons in Germany in the 19th century. He worked as a surgeon. In treating soldiers, he used an elastic bandage to compress a bleeding artery, which is named after him (Esmarch bandage). In the near future, this device made it possible to perform bloodless operations. His innovation to stop bleeding is still present in surgery and emergency medicine around the world. Esmarch perfected methods of immobilization and treatment of wounds with a three-cornered scarf. He was among the first experts in Europe to organize professional first aid courses for lay people. During his military career, he introduced first aid kits for soldiers. They contained Esmarch‘s tourniquet and three-cornered (Esmarch‘s) scarf. After meeting Lister, he used the methods of antiseptic surgery. He described and implemented a minimally invasive treatment of a gunshot wound. Esmarch mask for inhalation anesthesia is important for anesthesiologists. During the application of anesthesia, he used the Esmarch maneuver to maintain the airway, which is part of basic CPR.

Keywords: Friedrich von Esmarch, Esmarch bandage, Esmarch manneuver, first aid, hemorrhage