Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2017

Antibiotická liečba kriticky chorých pacientov

MUDr. Monika Grochová, PhD., doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Jana Šimonová, MPH, PhD., MUDr. Viktória Takáčová

U kriticky chorých pacientov je v dôsledku patofyziologických zmien problémom správne dávkovanie a spôsob podávania antibiotík. Nakoľko ATB liečba sa má začať čo najskôr po zistení sepsy, je potrebné poznať farmakokinetiku a farmakodynamiku jednotlivých látok a zvoliť čo najprimeranejšie antibiotikum už pri empirickej liečbe. Do úvahy je potrebné brať aj prienik ATB do tkaniva, v ktorom je predpokladaný zdroj sepsy a rezistenciu na antibiotiká na danom pracovisku. Autori na svojom pracovisku vypracovali tabuľku, ktorá tvorí prílohu tohto článku s údajmi o používaných antibiotikách. Bola vypracovaná na základe literárnych údajov, odporúčaní a prehľadu rezistencie na pracovisku autorov za rok 2016 a 1. štvrťrok 2017. Táto tabuľka pomáha lekárom ich pracoviska pri rozhodovaní o ATB liečbe.

Kľúčové slová: farmakokinetika, kriticky chorý, farmakodynamika, antibiotiká, dávkovanie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Antibiotic treatment in critically ill patients

In critically ill patients is due to pathophysiological changes the problem of proper dosing and the way antibiotics are administered. As ATB treatment is to be initiated as soon as possible after identification of sepsis, it is necessary to know the pharmacokinetics and pharmacodynamics of the individual substances and to choose the most appropriate antibiotic already in the empirical treatment. Consideration should also be given to the penetration of ATB into the tissue in which the source of sepsis is predicted to be antibiotic resistance at the site. Authors at their workplace prepared a table, which is an annex to this article with data on antibiotics used. It was developed on the basis of literary data, recommendations, and review of resistance in the workplace of authors for 2016 and 1st quarter 2017. This table helps physicians in their workplace when deciding on ATB treatment.

Keywords: pharmacokinetics, critically ill, pharmacodynamics, antibiotics, dosing