Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2016

Anestéziológ a profesionálne riziko

MUDr. Monika Grochová, PhD., MUDr. Štefan Trenkler, PhD., doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Jana Šimonová, MPH

Anestéziológ je vo svojej praxi vystavený viacerým rizikám vyplývajúcim z pracovného prostredia. Sú to biologické faktory ako baktérie, vírusy, kvasinky, parazity a protozoa. Tieto látky môžu u anestéziológov vyvolať infekcie, alergické reakcie, autoimunitné ochorenia, nádory, malformácie. Ďalej sú to anestetické plyny, ochorenia svalov a kĺbov, alergia na latex, ionizujúce žiarenie, diatermia a laser, elektromagnetické pole, klimatizácia, osvetlenie, stlačené plyny, riziká spojené s organizáciou a typom práce, nedostatočné ohodnotenie. Rizikom je tiež nadmerná psychická záťaž, ktorá vedie k stresu a môže viesť až k syndrómu vyhorenia. Vzhľadom na to, že ide o kumuláciu uvedených rizikových faktorov, anestéziológia a intenzívna medicína by mala byť podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448 z roku 2007 zaradená do 3. kategórie rizikových prác. Cieľom tejto práce je poukázať na túto skutočnosť.

Kľúčové slová: anestéziológ, pracovné riziká, rizikové faktory

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Anaesthetist and professional risk

Anaesthetist is during his practice exposed to professional risks. They are biological factors as bacteria, viruses, yeasts, parasites and protozoa. Those factors can in anaesthetists cause infections, allergic reactions, autoimmune diseases, tumours, malformations. They are also anaesthetic gases, muscle and joints diseases, allergy to latex, ionising radiation, diathermia and laser, electromagnetic field, air condition, lighting, compressed gases, risks associated with organisation and type of work, insufficient evaluation. Excessive psychical load, which can result to stress and burnout syndrome is also a risk. Because of accumulation of more risk factors anaesthesiology and intensive care has to be according the regulation No 448/2007 classified as 3rd work category. The aim of this publication is to point out to this fact.

Keywords: anaesthetist, professional risks, risk factors