Via practica 7-8/2005

Sexuálne poruchy v ambulancii praktického lekára

MUDr. Danica Caisová

Z psychofyziologického hľadiska je sexuálne správanie ľudí výsledkom dlhého evolučného procesu spojeného so samou existenciou rodu homo sapiens – ide o starú motivačnú štruktúru. Nedá sa však simplifikovať na pudovosť. Realita ľudskej sexuality je oveľa komplikovanejšia. Sú tam prvky typické pre pudové chovanie a ľudské sexuálne správanie môže byť veľmi imperatívne. Behavioristická zložka zahŕňa celú škálu aktivít, ktoré majú signalizovať sexuálny záujem subjektu a majú navodiť sexuálny záujem prípadných objektov. Cieľom je vytvoriť dvojicu s reprodukčne najperspektívnejším partnerom. Poruchy sexuálnych funkcií môžeme rozdeliť do dvoch skupín: na funkčné sexuálne poruchy a na sexuálne deviácie. V prvom prípade ide kvantitatívnu poruchu sexuálnej aktivity, v druhom prípade o poruchu čiastkových motivačných stavov. Častosť výskytu funkčných sexuálnych porúch vo všeobecnej populácii, ako aj v ambulanciách praktických lekárov je iba vrcholom ľadovca. Terapeutické možnosti zahŕňajú farmakologickú liečbu, lokálnu liečbu, sexoterapiu, nácvik podľa Mastersa a Johnsonovej a psychoterapiu.

Kľúčové slová: čiastkové motivačné stavy, funkčné sexuálne poruchy, etiológia, klasifikácia, epidemiologia, farmakoterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SEXUAL DISORDERS AT THE PHYSICIAN’S OUTPATIENT’S DEPARTMENT

From psycho-physiological point of view, human sexual behavior resulted from long evolution process associated with homo sapiens origin itself – it is an old motivation structure. However, it cannot be simplified to the carnality. Nature of human sexuality is far more complicated, containing elements typical to carnal behavior while human behavior can be very imperative. Behavioral component includes entire scale of activities that have to signalize an individual’s sexual interest and are aimed to induce sexual interest in eventual objects and bring a couple together with the most perspective partner from reproductive point of view. Sexual function disorders can be divided into two major groups: functional sexual disorders and sexual deviations. The first group refers to sexual activity quantitative disorder while the latter one represents partial motivation conditions disorder. Frequency of functional sexual disorders occurrence within general population as well as at the physicians’ outpatient’s departments only represent the peak of iceberg. Therapeutic options include pharmaceutical treatment, local treatment, sexual therapy, training according to Masters and Johnson and psychotherapy.