Via practica 9/2008

LIEČBA CHRONICKÝCH RÁN A DEKUBITOV – KAZUISTIKY Z PRAXE VŠEOBECNÉHO LEKÁRA

MUDr. Peter Lipták

Dekubity a chronické rany sa vyskytujú u imobilných polymorbídnych pacientov. Pacienti sa nachádzajú v domácom prostredí v opatrovateľskej starostlivosti svojich príbuzných alebo sú dlhodobo umiestnení (inštitucionalizovaní) v domovoch dôchodcov a v ošetrovateľských ústavoch. Rovnaké lézie veľmi často vznikajú u pacientov počas hospitalizácie a všeobecný lekár sa musí s touto problematikou vyrovnať po ich prepustení. Kľúčovú úlohu v primárnej starostlivosti orientovanej na pacienta, pri jej komplexnom manažovaní, by mali zohrávať všeobecní lekári (3, 6). Mali by koordinovať zdravotné a sociálne služby v primárnej komunite (spolupráca s ADOS-mi a aj s inými podobne pôsobiacimi poskytovateľmi) alebo poskytovať zdravotnú starostlivosť, orientovanú viac na výkony v teréne, samostatne. Aj v teréne primárnej starostlivosti je potrebná spolupráca so špecialistami a pri vzájomnej spolupráci je dnes možné zvládnuť v domácom prostredí aj zložité chronické stavy. Cieľom je stabilizácia chronických pacientov a zlepšenie kvality ich života. Vedie to k spokojnosti samotných pacientov, ako aj ich rodinných príslušníkov. Osobitou kapitolou je starostlivosť o umierajúceho v domácom prostredí, kde ošetrovanie dekubitov a chronických rán môže byť tiež veľmi naliehavé. Komplexná liečba imobilného pacienta s chronickými ranami a dekubitmi v domácom prostredí je dôležitou výzvou aj pre všeobecných lekárov, ako dokumentujú nasledujúce kazuistiky.

Kľúčové slová: chronická rana, dekubit, komplexná liečba v domácom prostredí, primárna starostlivosť, všeobecný lekár, kazuistiky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

TREATMENT OF CHRONIC WOUNDS AND PRESSURE SORES – CASE REPORTS FROM GENERAL PRACTICE

Immobile polymorbid patients often suffer from chronic wounds and pressure sores. These patients are either treated in homecare, where their relatives take care of them, or in senior or nursing houses. Very often patients develop such wounds during their stays in hospitals and a general practitioner has to deal with these after the patients are released from the hospital. General practitioners play a key role in patientoriented primary healthcare and during its complex management (3, 6). They have an opportunity to coordinate medical and social services in the primary community (cooperation with ADOS and other locally operating providers) or provide healthcare independently. Within general practice it is possible to tackle also with complicated chronic cases. The aim is to stabilize chronic patients and improve their quality of life. This leads to satisfaction of patients themselves as well as their family relatives. Care for a dying patient in homecare, where treatment of chronic wounds and pressure sores can be also acute, is a special chapter. The complex treatment of an immobile patient with chronic wounds and pressure sores in homecare is a significant challenge for general practitioners, as the following case histories will show.

Keywords: chronic wound, pressure sore, complex homecare, primary care, general practitioner, case history.