Via practica 9/2006

Epidemiologické aspekty vzostupného trendu chronického srdcového zlyhávania.

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, , MUDr. Anna Baráková

Výskyt srdcového zlyhávania dramaticky narastá u pacientov vo všetkých populáciách vo svete, vrátane rozvojových krajín. V predkladanej práci sa autori pokúsili rozobrať epidemiologické aspekty tohto v súčasnosti veľmi dôležitého problému. Napriek mnohým novým poznatkom v patofyziológii združených syndrómov sa pri tomto ochorení nedarí podstatným spôsobom ovplyvniť predĺženie prežívania. Preto sa ukazuje byť ako najdôležitejšia komplexná prevencia tohto základného ochorenia.

Kľúčové slová: chronické srdcové zlyhávanie, epidemiológia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF HEART FAILURE: EPIDEMY IN PROGRESS. WHAT IS THE REALITY IN OUR CONDITIONS?

Prevalence of heart failure among patients dramatically increases in populations all over the world, including the developing countries. In this paper authors tried to show the epidemiologic aspects of this nowadays very important problem. Despite many new knowledges in the pathophysiology of the cluster of syndromes of this disease, there has been little change in survival among heart failure patients. Therefore the complex prevention is likely to be the best way forward.

Keywords: chronic heart failure, epidemiology.