Vaskulárna medicína 2/2017

Trombofilné stavy vo vzťahu ku gravidite

MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., RNDr. Jela Ivanková, prof. MUDr. Ján Danko, CSc., prof. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

Podľa doterajších poznatkov sa predpokladá, že preexistencia trombofílie spolu s fyziologickými zmenami hemostázy prispieva k protrombotickému stavu počas tehotnosti a šestonedelia. Tým sa súčasne zvyšuje riziko vzniku trombotických a tehotenských komplikácií. Nakoľko ide o život ohrozujúce stavy, ktoré sú predmetom manažmentu nielen hematológov, cievnych chirurgov, neonatológov, gynekológov a pôrodníkov, ale aj ďalších odborníkov, predkladaný článok zahŕňa charakteristiku vplyvu vrodenej a získanej trombofílie na vznik spomínaných klinických situácií. Diskutuje tiež o možnostiach ich farmakologickej prevencie.

Kľúčové slová: hemostáza, trombofilné stavy, tehotnosť, venózny tromboembolizmus, tromboprofylaxia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Thrombophilic states in relation to pregnancy

According to the present knowledge it is presumed that preexistence of thrombophilia along with physiological changes of haemostasis contributes to the prothrombotic state during pregnancy and postpartum period. Thus it increases the risk of thrombotic and pregnancy complications. As they represent life-threatening states that are the subject of management of not only haematologists, vascular surgeons, neonatologists, gynaecologists and obstetricians, but also other experts, this article includes the characteristics of the influence of inherited and acquired thrombophilia on the mentioned clinical situations. It also discusses the possibilities of their pharmacological prevention.

Keywords: haemostasis, thrombophilic states, pregnancy, venous thromboembolism, thromboprophylaxis