Vaskulárna medicína 1/2010

Trombofilné stavy a gravidita

doc. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., MUDr. Lenka Bartošová,, doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.

Počas tehotnosti dochádza ku fyziologickému hyperkoagulačnému stavu, v priebehu ktorého nastáva prevaha prokoagulačných faktorov nad fibrinolytickými, čo má minimalizovať krvné straty počas gravidity a pôrodu. Na druhej strane tento stav významne zvyšuje riziko VTE (venózneho tromboembolizmu) v tehotnosti a ešte výraznejšie v šestonedelí. Napriek tomu, že incidencia VTE v gravidite je pomerne nízka (1/1000), predstavuje závažné ohrozenie života tehotnej ženy. Vo viacerých štúdiách bolo potvrdené výrazne zvýšené riziko VTE u tehotných žien s vrodeným alebo získaným trombofilným stavom. Okrem prejavov žilovej trombózy sa u žien s trombofíliou často vyskytuje aj tzv. syndróm straty plodu. Správnym postupom v rámci sekundárnej prevencie trombózy je u nich možné predísť opakovanému rozvoju VTE, zabezpečiť optimálny priebeh tehotnosti a donosenie zdravého novorodenca.

Kľúčové slová: tehotnosť, trombofilné stavy, prevencia a liečba VTE v gravidite

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Thrombophilic states and pregnancy

During a pregnancy is present a physiologic thrombophilic state characterized by predominance of procoagulant factors to fibrinolytic factors to minimize blood loss during pregnancy a delivery. On the other hand this significantly increases the risk of VTE (venous thromboembolism) during pregnancy and apparently in puerperium. Although the incidence of VTE in pregnancy is quite low (1/1000), it may very seriously endanger life of pregnant woman. In many studies the significant increase of VTE risk in pregnant women with hereditary or acquired thrombophilic states was shown. In addition to venous thrombosis the fetal loss syndrome occurs very often in women with thrombophilia. By appropriate secondary prophylaxis it is possible to prevent recurrence of VTE in these women, to ensure optimal course of pregnancy and delivery of healthy newborn.

Keywords: pregnancy, thrombophilic states, prophylaxis and treatment of VTE in pregnancy