Urologie pro praxi 5-6/2007

VZŤAH MEDZI PSA A HISTOLOGICKÝMI NÁLEZMI KARCINÓMU PROSTATY, BPH, PIN A ZÁPALU

MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD., MUDr. Peter Bohuš, doc. MUDr. Ladislav Valanský, CSc., mim.prof., doc. MUDr. Vincent Nagy, CSc., MUDr. Miroslav Iláš, MUDr. Jaroslav Beck

Cieľom tejto štúdie je vyhodnotiť vzťah medzi hodnotou prostatického špecifického antigénu (PSA) a histologickými nálezmi benígnej hyperplázie prostaty (BPH), prostatickej intraepitelovej neoplázie (PIN), karcinómu prostaty (KP) a akútnych resp. chronických zápalových zmien. Bola vykonaná retrospektívna analýza 500 pacientov (priemerný vek 69,1 rokov, rozsah 48 - 92), vyšetrených a/alebo liečených na Urologickej klinike FNLP v Košiciach v rokoch 2004 – 2006. Materiál na histologické vyšetrenie tkaniva prostaty bol získaný biopsiou, transuretrálnou resekciou prostaty, transvezikálnou a radikálnou prostatektómiou. Pacienti s karcinómom prostaty mali štatisticky signifikantne vyššie PSA oproti pacientom s benígnymi nálezmi (BPH, PIN, asymptomatické akútne a chronické zápalové zmeny). Pacienti s high-grade PIN mali častejšie pridružený karcinóm prostaty. U pacientov so zvýšeným PSA, napriek nálezu asymptomatického zápalu ako aj s nálezom high-grade PIN, je preto nutné opakovane biopticky vylúčiť karcinóm prostaty.

Kľúčové slová: PSA, prostatická intraepiteliálna neoplázia, high-grade PIN, karcinóm prostaty, biopsia prostaty

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

RELATIONSHIP BETWEEN PSA AND HISTOLOGICAL FINDIGS OF PROSTATE CANCER, BPH, PIN AND INFLAMMATION

Objective of this study is to evaluate relationship among level of prostate-specific antigen (PSA) and histological findings of benign prostatic hyperplasia (BPH), prostatic intraepithelial neoplasia (PIN), prostate cancer (KP) and acute or chronic inflammative changes. Retrospective analysis of 500 patients (average age 69.1 rokov, range 48-92) examined and/or treated in Departement of Urology in Kosice between 2004 – 2006 was performed. Specimens for histological examination of prostatic tissue were achieved by biopsy, transurethral resection of the prostate, transvesical and radical prostatectomy. Patients with prostate cancer had statistically significant higher PSA level in comparison to that with benign findings (BPH, PIN, asymptomatic acute and chronic inflammatory changes). Patients with Highgrade PIN were more often associated with prostate cancer. Therefore in patients with elevated PSA even though with asymptomatic inflammation as well as High-grade PIN is necessary to exclude prostate cancer with biopsy repeatedly.

Keywords: PSA, Prostatic intraepithelial neoplasia, High-grade PIN, prostate cancer, prostate needle biopsy