Urologie pro praxi 4/2022

Léčba erektilní dysfunkce pomocí fokusované lineární rázové vlny

doc. MUDr. Taťána Šrámková, CSc.

Nefarmakologický způsob léčby erektilní dysfunkce využívá lineární aplikaci rázové vlny nízké intenzity. Tento způsob léčby je určen převážně pro nemocné s lehkou a středně těžkou vaskulogenní erektilní dysfunkcí. Míra pacientů, kteří uvádějí uspokojivé zlepšení, se pohybuje mezi 40–80 %. Výsledky studií ukazují, že léčba rázovou vlnou nízké intenzity by mohla zlepšit kvalitu erekce i u pacientů s těžkou poruchou erekce, kteří nereagují na tabletovou léčbu inhibitory fosfodiesterázy pátého typu nebo reagují nedostatečně, čímž se snižuje okamžitá potřeba invazivnější léčby. Efekt léčby se zdá být klinicky zřejmý počínaje 1–3 měsíci po ukončení léčby s následným progresivním poklesem erektilní funkce v průběhu času, ačkoli klinický efekt byl detekován i 5 let po léčbě. V poslední době byl také testován vliv rázové vlny v penilní rehabilitaci po radikální prostatektomii. Jsou nutné větší prospektivní randomizované, kontrolované studie a data z dlouhodobého sledování, aby lékaři získali větší důvěru, pokud jde o použití a účinnost rázové vlny u pacientů s erektilní dysfunkcí. Dalším cílem by mělo být definování léčebných protokolů, což může vést k větším klinickým přínosům.

Kľúčové slová: erektilní dysfunkce, léčba, rázová vlna nízké intenzity, radikální prostatektomie, penilní rehabilitace, inhibitory fosfodiesterázy pátého typu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of erectile dysfunction using linear shock wave

A non-pharmacological method of treating erectile dysfunction uses the linear application of a low-intensity shock wave. This method of treatment is mainly indicated for patients with mild and moderate vasculogenic erectile dysfunction. The rate of patients reporting satisfactory improvement is between 40–80%. Study results show that low intensity shock wave therapy could improve erectile function even in patients with severe erectile dysfunction who are either unresponsive or insufficiently responsive to oral phosphodiesterase type 5 inhibitors, thereby reducing the immediate need for more invasive treatment. The effect of treatment appears to be clinically evident starting 1–3 months after the end of treatment, with a subsequent progressive decline of the achieved benefit in terms of erectile function over time, although some effects have been detected up to 5 years after treatment. Recently, the impact of shock waves has also been tested in penile rehabilitation after radical prostatectomy. Overall, larger prospective randomized controlled trials and long-term follow-up data are needed to give clinicians more confidence in the use and efficacy of shock wave therapy in patients with erectile dysfunction. Another goal should be to define treatment protocols that can lead to greater clinical benefits.

Keywords: erectile dysfunction, treatment, low intensity shock wave therapy, radical prostatectomy, penile rehabilitation, phosphodiesterase type 5 inhibitors.