Urologie pro praxi 3/2021

Hyperaktivní močový měchýř ve stáří jako ošetřovatelský problém

Mgr. Pavla Drábková

Syndrom hyperaktivního močového měchýře výrazně ovlivňuje společenský, soukromý i profesní život pacientů. Prevalence symptomů hyperaktivního močového měchýře je natolik alarmující, že potvrzující údaje v tomto výzkumu jasně definují hyperaktivní močový měchýř jako jeden z nejčastějších zdravotních problémů stárnoucí populace. Zabránit prevalenci nemoci nelze nikdy s určitostí, zato je možné alespoň omezit narůstající incidenci. Záměrným působením na seniory v oblasti jejich informovanosti o hyperaktivním měchýři lze výskyt nemoci eliminovat a současně zabránit dalšímu rozvoji příznaků. Cílem výzkumu bylo zmapovat a zanalyzovat výskyt symptomů hyperaktivního močového měchýře u seniorů a zjistit deklarovanou úroveň informovanosti seniorů o dané problematice. Zjištěné výsledky dále porovnat s dostupnými údaji jiných studií a stanovit doporučení uplatnitelné především v praxi.

Kľúčové slová: hyperaktivní močový měchýř, senior, stáří, močový měchýř ve stáří, výskyt symptomů hyperaktivního močového měchýře, informovanost seniorů.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hyperactive bladder i old age as a nursing problem

The syndrome of the overactive bladder significantly affects social, private and professional life of patients. The prevalence of OAB symptoms are so alarming that confirmatory data in this research clearly define the overactive bladder as one of the most common health problems of an aging population. There is no guaranteeing avoidance of the prevalence of the disease but there is a possibility of reducing the growing incidence. Actively educating the elderly to increase their awareness of overactive bladder can decrease the incidence of the disease and prevent further development of symptoms. The aim of the research was to map and analyze symptom prevalence of overactive bladder in elderly patients and gage awareness of this issue among seniors. The results were compared with available data from other studies to make general, practicable recommendations.

Keywords: overactive bladder, senior, old age, the bladder in old age, OAB, the prevelance of OAB symptoms, awareness seniors.