Urologie pro praxi 4/2019

Hormonální léčba karcinomu prostaty a kardiovaskulární onemocnění

MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D., FEBU

Hormonální léčba (HL) karcinomu prostaty (KP) je zatížena řadou nežádoucích účinků (NÚ). Okamžité NÚ představují návaly horka a pocení, mezi hlavní NÚ při dlouhodobé HL patří projevy tělesné feminizace, sexuální a kognitivní změny, únava nebo poruchy spánku. Další NÚ souvisí s metabolickými změnami (osteoporóza, změny v metabolismu lipidů, inzulinová rezistence a vznik metabolického syndromu). Závažné NÚ představují fraktury a kardiovaskulární komplikace (KVK). Léčba analogy hormonu uvolňujícího luteinizační hormon (LHRH) je spojena s vyšším rizikem KVK ve srovnání s LHRH antagonistou degarelixem. Příčinou je pravděpodobně vyšší hladina folikuly stimulačního hormonu (FSH) při léčbě LHRH analogy, která vede k vyšší nestabilitě aterosklerotického plaku. Randomizované studie, které přímo hodnotí vliv LHRH analog a degarelixu na vznik KVK, jsou stále aktivní bez zatím dostupných výsledků. Preventivní opatření při HL KP by měla zahrnovat zvýšení fyzické aktivity, úpravu stravy, snížení hmotnosti a nekouření.

Kľúčové slová: karcinom prostaty, hormonální léčba, LHRH analoga, degarelix, kardiovaskulární komplikace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Androgen deprivation therapy of prostate cancer and cardiovascular morbidity

Androgen deprivation therapy (ADT) of prostate cancer (PC) is burdened by a number of adverse events or effects (AEs). Immediate AEs are hot flashes and sweating, the main AE of long-term ADT include body feminisation, sexual and cognitive changes, fatigue or sleep disturbances. Other AEs are related to metabolic changes (osteoporosis, changes in lipid metabolism, insulin resistance and metabolic syndrome). Serious AEs include fractures and cardiovascular events (CVEs). Treatment with agonists of luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) is associated with a higher risk of CVEs compared to the LHRH antagonist degarelix. Higher rate of CVEs during therapy with LHRH agonists is most likely caused by a higher level of follicle stimulating hormone (FSH) which leads to a greater instability of atherosclerotic plaque. Randomized trials that will assess the effect of LHRH agonists and degarelix on the risk of CVEs are still active without the results available so far. Preventive measures during ADT for PC should target loss of weight, increased exercise, improved nutrition and smoking cessation.

Keywords: prostate cancer, androgen deprivation therapy, LHRH agonists, degarelix, cardiovascular events.