Urologie pro praxi 4/2021

Fixace volného listu peritonea: efekt na prevenci vzniku lymfokél po radikální prostatektomii s lymfadenektomií

MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., FEBU, doc. MUDr. Zbyněk Tüdös, Ph.D., MUDr. Zuzana Seifriedová, MUDr. Hana Študentová, Ph.D., Mgr. Dana Purová, prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Radikální prostatektomie (RP) s rozšířenou pánevní lymfadenektomií (ePLND) představuje standardní terapii středně a vysoce rizikového lokalizovaného karcinomu prostaty (PCa). Využití ePLND v poslední době narůstá díky provádění většího množství RP u agresivnějších nádorů. Jednou z častých komplikací této operace je vznik symptomatických lymfokél, který se udává až u 10 % operovaných. Dosud, i přes rozsáhlý výzkum, nebyla nalezena vhodná strategie, jak předejít této komplikaci. Jednou z potenciálně úspěšných intervencí se zdá být fixace volného listu peritonea při provádění transperitoneální RP. Několik retrospektivních klinických studií prokázalo snížení výskytu symptomatických lymfokél při fixování peritonea k měchýři nebo stěně pánve, čímž je ponechána mezera v peritoneu, která vytvoří cestu pro volný pohyb lymfy z pánevní oblasti do peritoneální dutiny a její následnou resorpci. Jediná dosud publikovaná randomizovaná studie však tuto hypotézu nepotvrdila. Cílem tohoto článku je představit přehled dosud publikovaných klinických studií zabývajících se fixací peritonea.

Kľúčové slová: karcinom prostaty, radikální prostatektomie, pánevní lymfadenektomie, komplikace, lymfokély, fixace peritonea.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Peritoneal flap fixation: effect on the prevention of lymphocele formation after radical prostatectomy with lymphadenectomy

Radical prostatectomy (RP) with extended pelvic lymph node dissection (ePLND) is currently a standard of care of intermediate and high-risk localized prostate cancer (PCa). The utilization of ePLND is increasing due to stage migration towards more aggressive cancer. Symptomatic lymphoceles, with incidence ranging up to 10 %, are one of the most frequent complications of ePLND. No successful strategy on how to prevent their occurrence has been found so far. One of the promising interventions could be peritoneal flap fixation during transperitoneal RP. Several retrospective studies have shown a reduction in the incidence of symptomatic lymphocele. The peritoneum can be fixed to the urinary bladder or to the pelvic wall leaving a window in the peritoneum that presents a pathway that directs the lymphatic fluid out of the pelvis into the peritoneal cavity where it can be absorbed. The only randomized trial published so far, however, did not show any benefit. This article aims to present an overview of published clinical studies on the fixation of the peritoneum.

Keywords: prostate cancer, radical prostatectomy, pelvic lymph node dissection, complications, lymphocele, peritoneal flap fixation.