Urologie pro praxi 4/2022

Farmakoterapie nočního pomočování u dětí

PharmDr. Nikola Karasová, Ph.D.

Noční pomočování u dětí je klasifikováno jako intermitentní mimovolní únik moči, a to u dítěte staršího 5 let. Nejčastěji se jedná o poruchu probuzení při plném močovém měchýři. Dále může jít o zvýšenou tvorbu moči z důvodu nedostatečné noční sekrece antidiuretického hormonu. Pokud začne k pomočování docházet kvůli psychickému stresu, jedná se o sekundární enurézu. Noční pomočování je pro dítě významným sociálním handicapem a úspěšná léčba vede ke zvýšení jeho sebevědomí a může předejít vzniku psychických obtíží. Základem je komplexní diagnostika, která vyloučí, že jde o příznak jiného onemocnění. Pilířem léčby jsou režimová opatření, zejména úprava příjmu tekutin během dne a správná mikce. Pokud samy o sobě nestačí, je možné vyzkoušet enuretický alarm a/nebo desmopresin. Je‑li léčba desmopresinem neúspěšná, lze podat anticholinergika, případně tricyklická antidepresiva, a to zejména imipramin.

Kľúčové slová: noční enuréza, desmopresin, anticholinergika, imipramin.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacotherapy of nocturnal enuresis in children

Nocturnal enuresis in children is classified as intermittent involuntary leakage of urine in a child older than 5 years. Most often it is a failure to wake up when the bladder is full. It may also be increased urine production due to insufficient nocturnal secretion of antidiuretic hormone. If bedwetting starts to occur due to psychological stress, it is a secondary enuresis. The nocturnal enuresis is a significant social handicap for the child and successful treatment leads to an increase in self-esteem and can prevent psychological problems. A comprehensive diagnosis is essential to rule out the possibility that it is a symptom of another disease. The mainstay of treatment is regimen measures, especially adjusting fluid intake during day and proper micturition. If these alone are not enough, an enuretic alarm and/or desmopressin can be tried. If the treatment with dessmoressin is unsuccessful, anticholinergics and possibly tricyclic antidepressants, especially imipramine, can be given.

Keywords: nocturnal enuresis, desmopressin, anticholinergics, imipramin.