Slovenská chirurgia 1-2/2020

Pokročilý karcinóm žalúdka mladej ženy a pneumatosis cystoides intestinalis

doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc., MUDr. Rudolf Hrčka, CSc., MUDr. Martin Ježovít, MUDr. Pavol Mazalán, MPH, MUDr. Peter Štefánik, MUDr. Peter Hlavčák, CSc., MUDr. Albín Hrušovský, CSc., MUDr. Peter Bluska

Karcinóm žalúdka postihuje mladé ženy pomerne zriedkavo. Ak sa aj vyskytne, môže byť spojený s metastatickým postihnutím ovária, častejšie však oboch ovárií. Vtedy hovoríme o tzv. Krukenbergovom tumore. Zvyčajne sa skôr diagnostikuje tumor ovária a až následne počas diagnostiky zistíme, že ide o metastatický proces karcinómu žalúdka. Pneumatosis coli cystoides je raritnou patologickou entitou a môže mať viaceré príčiny. Jej klinické prejavy sú rôzne a diagnostika sa opiera o zobrazovacie a v prípade hrubého čreva aj endoskopické diagnostické metódy – kolonoskopiu. Autori predkladajú mimoriadne zaujímavú kazuistiku mladej pacientky, u ktorej bolo na základe opakovaných kolonoskopií, ale aj histologického vyšetrenia materiálu odobratého pri prvej z nich, vyjadrené podozrenie na toto ochorenie. Definitívna diagnóza bola napokon úplne iná – išlo o pokročilý karcinóm žalúdka s infiltráciou pankreasu a lienálnej flexúry hrubého čreva.

Kľúčové slová: pneumatosis cystoides intestinalis, karcinóm žalúdka, diagnostika a liečba

An advanced young woman´s gastric cancer and pneumatosis cystoides intestinalis

Gastric cancer affects young women rarely. If it does occur, it may be associated with metastatic ovarian cancer, more often both ovaries. Then we talk about so called Krukenberg´s tumor. Usually ovarian cancer is diagnosed first, and only then during the diagnosis we find out that it is a metastatic process of gastric cancer. Pneumatosis cystoides intestinalis is a rare pathological entity and can have several causes. Its clinical manifestations are various and the diagnosis is based on imaging and, in the case of the colon, also endoscopic diagnostic methods – colonoscopy. The authors present and extremely interesting case report of a young woman in whom a suspicion of this disease was expressed on the basis of repeated colonoscopies, as well as histological examination of the material collected in the first of them. After all, the definitive diagnosis was completely different – it was an advanced carcinoma of the stomach with inflitration of the pancreas and flexura lienalis coli.

Keywords: pneumatosis cystoides intestinalis, an advanced gastric cancer, diagnosis and treatment