Psychiatria pre prax 2/2022

Duševné a kardiometabolické zdravie u pacientov so schizofréniou

MUDr. Zuzana Vančová, PhD., Mgr. MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA

U dospelých pacientov so schizofréniou hrozí významne vyššie riziko predčasného úmrtia. Väčšina excesívnej mortality je pripisovaná kardiovaskulárnym ochoreniam. V tejto práci budú opísané ako faktory prispievajúce ku kardiometabolickým ochoreniam pri schizofrénii, tak aj možnosti intervencie v rámci starostlivosti o duševné zdravie so zameraním na antipsychotiká. Antipsychotická liečba je základom terapie u pacientov so schizofréniou, ale mnohé, hlavne druhogeneračné antipsychotiká sú spojené s metabolickými nežiaducimi účinkami. Nové analýzy pochádzajúce z randomizovaných kontrolovaných štúdií poukazujú na významné rozdiely v metabolických účinkoch medzi antipsychotikami, vrátane rozdielov medzi najnovšími liečivami. V práci budú diskutované aj možné dôsledky týchto rozdielov na výber liečby v klinickej praxi.

Kľúčové slová: predčasné úmrtie, antipsychotiká, kardiometabolické, nežiaduce účinky, výber liečby

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Psychiatria pre prax. Objednať časopis

Mental and cardiometabolic health in patients with schizofrenia

Adult patients with schizophrenia are at markedly increased risk of premature death. Most of the excess mortality has been attributed to cardiovascular disease. This work reviews the factors contributing to cardiometabolic disease in schizophrenia and where mental health services could readily intervene focusing on the role of antipsychotics. Antipsychotics form the mainstay of treatment for patients with schizophrenia, but many, especially the second generation antipsychotics, are associated with metabolic side effects. New analyses from randomised controlled trials show that there are marked differences between drugs, including new medications. The implications of these new analyses for clinical practice in term of treatment choice will be considered in this work.

Keywords: premature death, antipsychotics, cardio-metabolic, side effects, choice of therapy