Praktické lekárnictvo 1/2011

Úskalí diagnostiky a léčby erektilní dysfunkce

MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D.

Erektilní dysfunkce představuje častý problém českých mužů. Vzhledem k tomu, že je jedním z rizikových faktorů ischemické choroby srdeční, musíme muže trpící erektilní dysfunkcí aktivně vyhledávat a účinně léčit. Úskalí diagnostiky představuje absence komunikace na téma impotence v ordinacích praktických lékařů i specialistů, přecenění psychogenní etiologie, podcenění somatické příčiny zejména kardiovaskulárního rizika a nedocenění párového charakteru erektilní dysfunkce. Úskalí léčby spočívá v nevhodném výběru metody léčby, v nespolupracující partnerce, v nedostatečné edukaci pacienta, v produkci falešných non-respondérů perorální léčby. Non-respondérům perorální léčby nebývá nabídnuta intrakavernózní léčba injekcemi prostaglandinu E1. Dlouhodobé sledování pacientů je vedeno s cílem včasné diagnostiky kardiovaskulárních rizikových faktorů. Hlavní cíl léčby erektilní dysfunkce je spokojený sexuální život celého páru.

Kľúčové slová: erektilní dysfunkce, komunikace, edukace, kardiovaskulární riziko, perorální léčba, intrakavernózní léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Difficulties in diagnostics and treatment of erectile dysfunction

Erectile dysfunction is a common problem of Czech men. Erectile dysfunction is one risk factor of coronary artery disease. It is necessary that we actively seek out and effectively treat men with erectile dysfunction. Diagnosis of erectile dysfunction is complicated by the absence of communication on this topic in offices of general practitioners and specialists, overestimation of psychogenic etiology, underestimation of somatic causes, especially cardiovascular risk, and underevaluation of erectile dysfunction as a problem in partner relationship. Further, there are difficulties in therapy: choice of unsuitable therapeutic method, noncompliance of the female partner, absence of education, and production of false non-responders of oral therapy. Subsequent alternative therapy – intracavernous injection of prostaglandin E1 – is not offered to non-responders of oral therapy. The goal of long-term observation of patients with erectile dysfunction is early diagnosis of cardiovascular risk factors. The ultimate goal is a satisfactory sexual life of a couple.

Keywords: erectile dysfunction, communication, education, cardiovascular risk, oral therapy, intracavernous therapy.