Praktické lekárnictvo 4/2020

Potenciálne nevhodné liečivá u starších dospelých

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., PharmDr. Ondrej Sukeľ

U starších ľudí (vo veku ≥ 65 rokov) je pre polyfarmáciu vysoké riziko užívania potenciálne nevhodných liečiv (PID). Konkrétny spôsob farmakoterapie si vyžaduje komplexný prístup ku každému pacientovi. Ciele: Cieľom bola analýza prevalencie PID pomocou dvoch zoznamov liekov v rámci osvetovej kampane Slovenskej lekárnickej komory (SLeK). Metodika: Pilotná fáza observačnej retrospektívnej štúdie bola vykonaná v novembri 2019. Hodnotená bola vzorka 51 pacientov z dvoch zariadení sociálnych služieb. PID boli identifikované pomocou Beers (2019) a STOPP/START kritérií (verzia 2, 2015). Výsledky: Používanie PID je spojené s polyfarmáciou. Celkovo pacienti užívali 439 liekov. Užívanie PID sa zistilo u 38,27 % pacientov. Po preskúmaní liekov boli najčastejšie sa vyskytujúcimi PID lieky na nervový systém (48,81 %), lieky na tráviaci trakt a metabolizmus (18,45 %) a lieky na kardiovaskulárny systém (17,86 %). Záver: Rastúci trend polyfarmácie zdôrazňuje potrebu systematického monitorovania liečebnej terapie, pri ktorej je farmaceut ako špecialista v oblasti liečby nevyhnutný. Účinnosť takejto štúdie pri identifikácii PID by mohla zvýšiť bezpečnosť pacientov a farmakoterapiu u starších ľudí.

Kľúčové slová: starší dospelí, potenciálne nevhodné liečivá, polyfarmácia, farmaceut

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Potentially inappropriate drugs in the elderly

Background: Elderly people (aged ≥ 65) have a high risk of potentially inappropriate drugs used (PID) due to polypharmacy. A concrete way of pharmacotherapy requires a complex approach in each patient. Objectives: The aim was analyse the prevalence of PID using two medication lists within the Slovak Chamber of Pharmacists´ awareness campaign. Methods: Pilot phase of an observational retrospective study was conducted in November 2019. A sample of 51 patients from two retirement homes was evaluated. PID were identified using the Beers criteria (2019) and STOPP/START criteria, version 2 (2015). Results: The use of PID is associated with polypharmacy. In total, patients were taking 439 medicines. PID use was found in 38.27% of patients. After medication review, the most common PID were Nervous system medicines (48.81%), Alimentary tract and Metabolism medicines (18.45%) and Cardio-vascular medicines (17.86%). Conclusion: The increasing trend of polypharmacy highlight the need for systematic monitoring of treatment therapy in which the pharmacist, as a specialist in the field of medication, is indispensable. The efficiency of such study in identifying PID could enhancing the patient safety and pharmacotherapy among the elderly.

Keywords: elderly, potentially inappropriate drugs, polypharmacy, pharmacist